Hop til hovedindhold

Hvis du har en langvarig eller kronisk sygdom

Er du sygemeldt, og ved du, at det kommer til at vare mere end otte uger, skal du indgå i et opfølgningsforløb på Jobcenteret.

Du kan som lønmodtager vælge en tidlig opfølgning på din sygdom, også kaldet Fast track, hvor du får en samtale på Jobcenteret senest to uger efter, du har anmodet om Fast track. 

Du og din arbejdsgiver kan også søge om refusion af din løn for de dage, du har sygefravær.

Tidlig opfølgning for syge lønmodtagere – Fast track

 • Er du lønmodtager, og står du over for en sygemelding, der risikerer at vare mere end otte uger, har du mulighed for at bede om en hurtig opfølgningssamtale i Jobcenteret, også kaldet en Fast track-behandling, af din sygemelding.

 • Som medarbejder kan du henvende dig til Jobcenteret på e-mail sygedagpengeogarbejdsfastholdelse@rudersdal.dk og bede om Fast track. 

  Din arbejdsgiver kan anmode om Fast track via NemRefusion på virk.dk.

  NemRefusion (virk.dk)

  Fristen for at bede om Fast track

  Du eller din arbejdsgiver skal bede om Fast track, inden der er gået fem uger fra din første sygedag.

 • Det betyder, at du kommer i overhalingssporet og får en samtale med Jobcenteret senest to uger efter, at du har bedt om det. Jobcenteret vil bede dig om at besøge din egen læge inden samtalen. Lægen skal svare på følgende spørgsmål:

  • Hvilke jobfunktioner påvirker sygdommen?
  • Hvor længe har sygdommen påvirket jobbet?
  • Har I forsøgt at tilpasse jobbet til din tilstand?

  Er det din arbejdsgiver, der har bedt om Fast track svarer han på spørgsmålene via Nemrefusion på virk.dk. Jobcenteret får automatisk svarene på de tre spørgsmål om din sygdoms påvirkning af jobbet og sender svarene videre til din læge.

  Fast track giver mulighed for at sætte hurtigere ind med relevant støtte og konkrete redskaber i en svær situation. Ofte kan det bremse en uheldig udvikling og mindske både de menneskelige og økonomiske omkostninger ved sygemeldingen.

 • Hvis din arbejdsgiver anmoder om Fast track, er du ikke forpligtet til at tage imod den tidlige indsats, da ordningen er frivillig.

Sådan foregår opfølgning ved længerevarende sygdom

 • Hvis dit sygdomsforløb forventes at vare mere end otte uger, vil du skulle indgå i et opfølgningsforløb hos Jobcenteret.

  Her vil Jobcenteret løbende have samtaler med dig, hvor der følges op på din sygdom og muligheder for raskmelding. Hvis du er i job, vil Jobcenteret også følge op på dine muligheder for at vende tilbage til din arbejdsplads. Endelig har Jobcenteret også en række tilbud, der kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.   

  Du skal udfylde et oplysningsskema inden otte dage

  Hvis du ikke har angivet en sidste sygefraværsdag, da du meldte dig syg, får du en besked i din digitale post. I beskeden er der et link til Mit Sygefravær, hvor du skal bevare spørgsmålene i et såkaldt oplysningsskema. Du skal være opmærksom på, at oplysningsskemaet skal være udfyldt senest otte dage efter, at det er afsendt fra kommunen, med mindre du har aftalt noget andet med Jobcenteret.

  Jobcenteret har som myndighed ret til at vide, hvad du fejler. Du skal bl.a. oplyse, hvor lang tid du forventer, at sygemeldingen vil vare, og du skal give dit bud på, om sygdommen påvirker din evne til at arbejde fremover. Jobcenteret bruger oplysningerne til at få den bedst mulige indsigt i din situation.

  Obligatorisk lægeerklæring

  Når Jobcenteret har modtaget oplysningsskemaet og set, at du forventer at være syg mere end otte uger, vil vi bede dig om en lægeerklæring. I lægeerklæringen skal din læge vurdere din sygdom og situation.

  Din læge skal også vurdere dine muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, eventuelle skånehensyn, behandling og sygdommens forventede varighed. Din læge sender lægeerklæringen til kommunen, inden du skal til den første samtale i Jobcenteret. Formålet er også her, at din sagsbehandler klædes bedst muligt på til at kunne hjælpe dig.

  Første samtale i kommunen inden otte uger

  Hvis du er syg i længere tid, bliver du indkaldt til en samtale med en sagsbehandler i Jobcenteret. Samtalen skal holdes senest otte uger fra din første sygedag, med mindre du som lønmodtager har bedt om en Fast track-ordning.

  Den første samtale handler om, hvilken hjælp du skal have for at komme tilbage i arbejde. Du og din sagsbehandler fastlægger i fællesskab den konkrete indsats, der skal sættes i gang, herunder hvordan du kan vende tilbage til dit arbejde

  Jobcenteret skal under hele sygeforløbet følge op på din sygemelding for at støtte dig i at fastholde dit arbejde eller din tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen skal altid være tilpasset din situation og helbredstilstand som sygemeldt.

 • Du overgår til et jobafklaringsforløb, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig efter 22 uger, og Jobcenteret efter en revurdering træffer afgørelse om, at din sygedagpengeperiode ikke kan forlænges.

  Jobafklaring på kontanthjælpsniveau

  I et jobafklaringsforløb modtager du ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau uden hensyn til, om du har formue eller en ægtefælle/samlever. Dog vil indtægter fra for eksempel en pension blive fratrukket ydelsen. Forløbet varer maksimalt to år, men det er muligt at indgå i et nyt jobafklaringsforløb, hvis Jobcenteret vurderer, at du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

  Under et jobafklaringsforløb modtager du en individuelt tilpasset tværfaglig indsats fra kommunen.

 • Som sygemeldt har du ret til at afvise lægebehandling.

  Det vil sige, at du har mulighed for at fravælge en behandling, som du ikke er tryg ved, uden at du mister din ret til sygedagpenge. Du kan fx afvise at lade dig operere for diskusprolaps, modtage behandling med antidepressiv medicin eller modtage ECT-behandling.

  Afviser du en ordineret lægebehandling, skal din sag vurderes af den såkaldte kliniske funktion. Klinisk funktion skal så vidt muligt foreslå en anden behandling. Hvis klinisk funktion foreslår en lægebehandling, som du heller ikke ønsker, har du dog også ret til at afvise denne behandling.

  Det er kun lægebehandling i snæver forstand, du kan afvise. Dvs. behandlinger, der er foretaget af en læge, samt operationer og behandling med lægeordineret medicin. Ordningen omfatter ikke mulighed for at afvise fx fysioterapeut eller samtaleforløb hos psykolog.

  Indhold hentet fra borger.dk
 • Din ret til sygedagpenge bortfalder:

  • hvis du ikke ønsker at medvirke til, at sagen forelægges regionens kliniske funktion, i forbindelse med at du afviser lægebehandling
  • hvis du forhaler helbredelsen af din sygdom
  • hvis du uden rimelig grund undlader at medvirke til kommunens opfølgning og tilbud
  • hvis du ikke opfylder din pligt til at anmelde eller dokumentere dit sygefravær.
  Indhold hentet fra borger.dk
 • Sygemeldte, der har en alvorlig sygdom, som gør, at det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at være i kontakt med kommunen, behøver hverken at have samtaler eller deltage i tilbud.

  Det gælder fx ved diagnoser som kræft eller svært hjertesvigt. Fritagelsen kaldes standby-ordningen.

  Hvis du mener, at du bør fritages, skal du angive det på oplysningsskemaet eller kontakte kommunen.

  Indhold hentet fra borger.dk

Aftale om refusion af løn ved sygdom

 • Ønsker du og din arbejdsgiver at få en aftale, så din arbejdsgiver kan få refusion af din løn, når du er syg, så kan I søge digitalt.

  Søg refusion af løn (borger.dk)

 • Hvis du har et øget fravær fra dit arbejde på grund af en kronisk eller langvarig sygdom, kan din arbejdsgiver få dagpengerefusion fra første dag, du er sygemeldt.

  Fravær 10 dage årligt

  Du og din arbejdsgiver kan indgå en aftale med Jobcenteret om en såkaldt § 56 aftale, hvis det forventes, at din lidelse vil medføre et fravær på mindst 10 dage om året. Aftalen kan bidrage til at sikre, at du ikke bliver afskediget som følge af fravær i forbindelse med sygdom, indlæggelse eller behandling.

 • En § 56 aftale kan indgås for op til to år ad gangen og vedrører kun fravær, der er relateret til din kroniske lidelse.

 • Din arbejdsgiver får dagpengerefusion på op til højeste dagpengesats på 911 kr. pr. dag (2023) fra din første fraværsdag.

 • Er du i tvivl om, hvorvidt du kan få en § 56-aftale, er du velkommen til at kontakte Jobcenteret for råd og vejledning.

Revalidering for dig med begrænset arbejdsevne

 • Det er kommunen, der skal tage stilling til, om revalidering er en mulighed for dig.

  Før du går i gang med den egentlige revalidering, skal du sammen med en sagsbehandler fra kommunen udarbejde Min Plan. Min Plan skal blandt andet beskrive, hvilken type arbejde du sigter mod, de planlagte initiativer og en tidsplan.

  Du kan finde flere informationer om reglerne for revalideringstilbud, fx godkendelse af revalideringen, indholdet af Min Plan osv. på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

  Indhold hentet fra borger.dk

Sygedagpenge og sygemelding

Sygedagpenge

Vil du have yderligere information om sygedagpenge, kan du læse mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Sygedagpenge

 

Om sygemeldinger på borger.dk

Borger.dk har yderligere information om sygemeldinger og sygedagpenge for lønmodtagere, selvstændige og ledige.

Er du syg?

Klagemulighed

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til os inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra vi har modtaget din klage.

Hvis vi fastholder vores afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.