Hop til hovedindhold

Indskrivning i daginstitution

Ønsker du, at dit barn skal begynde i daginstitution eller dagpleje, skal du selv opskrive dit barn på venteliste til en plads i et dagtilbud.

Du skriver dit barn op via dette link:

Når du skal skrive dit barn på venteliste

 • Børn kan opskrives på venteliste til kommunens dagtilbud, når barnet har fået et cpr-nr. Opskrivning til venteliste sker via den digitale pladsanvisning. Er du borger i kommunen, har du automatisk adgang til at skrive dit barn op til en plads.

 • Du kan skrive dit barn op på venteliste til ét eller to dagtilbud. 

  Når du skriver dit barn op, skal du angive din behovsdato, dvs. hvornår du har brug for, at dit barn skal starte i pasning. Vælger du en behovsdato i juli eller august, skal du være opmærksom på, at dit barns opstart i dagtilbud kan være præget af personalernes sommerferie og lukkeuger i børnehusene.

  Du er ikke garanteret en ledig plads i et af dine to foretrukne dagtilbud. Pladsen, du tilbydes til dit barn, afhænger af ledigheden af pladser i daginstitutionerne, anciennitet på venteliste og den behovsdato, du har valgt.

 • Du kan finde de institutioner og dagplejere, der ligger nærmest, hvor I bor, ved at skrive din adresse i feltet i øverste højre hjørne på kortet nedenfor. Det er desværre ikke muligt at se, om der er ledige pladser, eller hvornår der evt. vil være ledige pladser.

 • Du har selv ansvar for at skrive dit barn op til en plads i både dagpleje eller vuggestue og børnehave, og det kan du gøre samtidig. 

  Når du skriver op til en integreret institution

  Vælger du en integreret institution til dit barn, sker overgangen fra vuggestue til børnehave automatisk, uden at du særskilt skal skrive barnet op til en plads i institutionens børnehave.

  Når du skriver op til en dagplejer eller vuggestue (der ikke er integreret)

  Skriver du dit barn op til en dagplejer eller en institution, der udelukkende har vuggestue, skal du huske at skrive barnet op til en børnehaveplads også. Dit barn meldes automatisk ud af dagpleje og vuggestue den sidste dag i den måned, dit barn fylder tre år. 

  Børn, som er indskrevet hos en dagplejer, har mulighed for at kunne få en plads i den børnehave, hvor barnets dagplejer har vikarordning (såfremt det er en integreret institution). Ønsker du at bruge dette tilbud, skal du rette henvendelse til Pladsanvisningen, inden dit barn fylder 2 år. 

  Indmeldelse i SFO

  Du skal først melde dit barn ind i SFO, når du indskriver dit barn til skole. 

  Læs mere om indmeldelse og frister i SFO/SFK

 • Du gør sådan:

  • Hav MitID klar.
  • Klik på ’Skriv op til plads i dagtilbud’ her på siden og log på.
  • Du vil blive ledt igennem opskrivningen, hvor du har mulighed for at oplyse, hvornår du har behov for en plads i dagtilbud samt skrive dit barn op til to prioriterede dagtilbud (eller evt. dagpleje).
  • Du finder et kort over de forskellige dagtilbud her på siden under menupunktet "Find den plads du ønsker". Her kan du ved at taste din adresse ind og finde de dagtilbud, der ligger nærmest jeres bopæl.
  • Husk at klikke på ”send”, når du har skrevet dit barn op i de dagtilbud, der passer bedst til jeres behov. 

Pasningsgaranti og tilbud om plads

 • Der er pasningsgaranti for børn over 26 uger og indtil skolestart. Med pasningsgarantien har dit barn krav på at få tildelt en alderssvarende plads. Pasningsgarantien er gældende tre måneder, efter en ansøgning er modtaget digitalt i kommunens pladsanvisning. Pasningsgarantien træder i kraft, såfremt dit barn ikke har en plads i Rudersdal Kommune i forvejen og forudsætter, at du er tilmeldt folkeregisteradressen her i kommunen.

  Pasningsgarantien gælder ikke til en specifik plads

  Pasningsgarantien består af en plads enten i kommunal dagpleje eller i kommunal eller selvejende daginstitution. Det vil sige, at pasningsgarantien ikke indebærer en garanti for en plads i en bestemt dagpleje/et bestemt børnehus/selvejende institution.

 • Børn optages i dagtilbud for 0-3 årige, hvis de på optagelsestidspunktet er mellem 26 uger og 3 år. Børn optages i børnehave, måneden efter de fylder 3 år.

  Børn anvises plads i de enkelte dagtilbud efter følgende regler: 

  1. Børn med særlige behov
  2. Børn med plads i dagplejen, der ønsker plads i dagplejens vikarhus ved børnehavestart 
  3. Børn med søskende i samme institution eller dagpleje
  4. Børn, der har krav på en plads efter reglerne om pasningsgaranti. Børnene anvises plads efter anciennitet på ventelisten
  5. Børn, der har en plads, som ønsker overflytning til et andet dagtilbud. Børnene anvises plads efter anciennitet på ventelisten.

  Du kan læse mere om optagelsesreglerne nederst på denne side.

 • Rudersdal Kommune vil som udgangspunkt tilbyde dit barn en plads til den 1. eller den 16. i en måned. Du får tilbudt en plads til dit barn ca. tre måneder før via Digital Post, som du har fire hverdage til at svare på. 

  Pladsanvisningen visiterer i slutningen af hver måned for de kommende 3 måneder. Dvs. at har du en behovsdato 1. december, så kan du forvente at modtage tilbud i slutningen af august. Eneste undtagelse er visitering til november, som allerede sker i juni pga. sommerferie.

 • Dit barn optages så vidt muligt i henhold til dine ønsker, men er der ikke en ledig plads i et af dine foretrukne dagtilbud, vil dit barn blive tilbudt en plads i et andet dagtilbud. Pladsanvisningen bestræber sig i den forbindelse på at fordele en plads i et dagtilbud så tæt på din bopæl som muligt.

  Dit barn kan forsat være opskrevet på venteliste

  • Hvis din første prioritet ikke kan opfyldes:
   Hvis du tilbydes en plads til dit barn i det pasningstilbud, som er din anden prioritet, kan dit barn fortsat være opskrevet på venteliste til din første prioritet.
  • Hvis din første og anden prioritet ikke kan opfyldes:
   Er der ingen ledige pladser i dine to foretrukne pasningstilbud, vil du blive tilbudt et alternativt pasningstilbud. Accepterer du dette tilbud, kan dit barn fortsat være opskrevet på venteliste til dine to foretrukne dagtilbud.
 • Er der ingen ledige pladser i dine to foretrukne pasningstilbud, vil du blive tilbudt et alternativt pasningstilbud. Såfremt du takker nej til det alternative pasningstilbud – eller ikke reagerer – vil Pladsanvisningen finde en ny plads inden for tre måneder (fra den dag, barnet skulle være startet i dagtilbuddet). Pasningsgarantien rykkes dermed med 3 måneder. Dette for at tilgodese, at andre børn på ventelisten kan blive tilbudt dagtilbudspladserne. Dog er der fortsat ingen garanti for, at dit barns første eller anden prioritet tilbydes ved næste fordeling.

 • Pladser til daginstitutioner fordeles på baggrund af anciennitet og behovsdato og de politisk vedtagne optagelsesregler. Pladsanvisningen følger altid optagelsesreglerne, så der er gennemsigtighed og vished over for alle borgere ift. anvisning af pladser. Derfor er det heller ikke muligt at komme foran i køen til en plads.

Svar på ofte stillede spørgsmål om venteliste

 • Ja. Ændrer du dit barns behovsdato eller prioriteter, beholdes anciennitetsdatoen. Hvis du derimod laver nye ønsker til foretrukne dagtilbud, ændres anciennitetsdatoen til den nye opskrivningsdato.

  Vær opmærksom på, at du kun kan ændre dit barns opskrivning, indtil dit barn får tilbudt en plads.

 • Ja. Du kan se de dagtilbud, dit barn er opskrevet til. Du kan se dit barns ventelisteplacering via Digital Pladsanvisning, men du skal være opmærksom på, at placeringen er et øjebliksbillede. Bemærk også, at søskendefortrin ikke vises i Digital Pladsanvisning, og kan heller ikke oplyses ved henvendelse til Pladsanvisningen.

 • Dit barns ventelisteplacering er et øjebliksbillede beregnet på baggrund af anciennitetsdato (dato for opskrivning) og behovsdato (den dato du har behov for, at dit barn skal begynde i et dagtilbud). Ændringer af dit barns ventelisteplacering kan derfor også skyldes flere forhold. Det kan skyldes din anciennitet, som tæller fra den dato, du indskriver dit barn til et dagtilbud i Rudersdal Kommune. En ændring af dit barns ventelisteplacering kan også skyldes, at alle børn ikke har samme behovsdato, og/eller at alle forældre ikke har indgivet de samme ønsker til foretrukne dagtilbud.

 • Som udgangspunkt er alle børn inkluderet i daginstitutioner og dagpleje, og du skal opskrive dit barn til et almindeligt dagtilbud. Har dit barn et handicap eller andre særlige behov, der kan gøre, at der måske er brug for en særlig indsats i dagtilbuddet, kan du kontakte dagtilbudsområdet via digital post:

  Kontakt Dagtilbudsområdet

  Er du i tvivl om, hvad der er bedst for dit barn, så tal med din sundhedsplejerske.

 • Ja. Børn som er indmeldt i dagtilbud, kan stå på venteliste til overflytning til et andet dagtilbud til samme aldersgruppe. Du søger herom via den digitale pladsanvisning.

 • Ventelisteplacering ved udstationering/længere rejser

  Ved udstationering/længere rejser beholder dit barn sin anciennitet på ventelisten til en plads i et dagtilbud.

  Bliver dit barn født under udstationering, vil dit barn få sin fødselsdato som anciennitetsdato, såfremt barnets opskrivning er modtaget i Pladsanvisningen senest én måned efter tilbageflytning til Danmark.

  Vær opmærksom på, at du skal oplyse Pladsanvisningen om din behovsdato. 

  Ved manglende brug af dit barns institutionsplads i 6 sammenhængende uger eller mere

  Vær opmærksom på, at bruger dit barn ikke sin institutionsplads gennem en periode på 6 sammenhængende uger eller mere, vil du modtage et høringsbrev med varsel om udmelding. Du har herefter 4 uger til at komme med et høringssvar, inden der træffes endelig beslutning om evt. udmeldelse. Udmeldes dit barn, påhviler det dig som forælder at opskrive barnet til ny institutionsplads. 

Deltidsplads i daginstitution

 • Er du på barsels- eller forældreorlov med en mindre søskende, tilbyder Rudersdal Kommune deltidspladser for allerede indskrevne børn i både kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt i kommunal dagpleje.

  Retningslinjer for anvendelse af deltidspladser

  En deltidsplads fastlægges til tidsrummet 8:45-14:45 alle hverdage. På den måde kan barnet deltage fra starten i det planlagte pædagogiske arbejde i børnehusene og det sikrer, at barnet kan skabe legerelationer med de øvrige børn i børnehuset.

  Tidsrammen gælder for alle børn, der ønsker deltidsplads. Det enkelte børnehus vil føre kontrol med, at de tidsmæssige rammer overholdes.

 • Du skal sende en sikker mail med ansøgning om deltidsplads senest én måned før den ansøgte periodes start til Pladsanvisningen.

  Mailen skal indeholde datoer for den ønskede periode for deltidspladsen. Perioden skal begynde den 1. i måneden og slutte den 15. eller sidste dag i måneden.

  Du skal i forbindelse med ansøgningen dokumentere, at du holder barsels- eller forældreorlov på det tidspunkt, hvor du ønsker at få tilbudt deltidspladsen.

  Deltidspladsen gives for én sammenhængende periode pr. barn.

  Send mail med ansøgningen via dette link:

  Kontakt Pladsanvisningen

 • Ønsker du at opsige aftalen om en deltidsplads, før den aftalte periode udløber, skal du gøre det senest en måned før fraværsperioden ophører og til udgangen af en måned. Det gør du via dette link:

  Opsig en deltidsplads

  Vær opmærksom på, at din ret til en deltidsplads bortfalder, hvis du afbryder din barsels- eller forældreorlov, eller hvis din orlov på anden vis ophører. Dit barn kan dog beholde deltidspladsen, hvis din orlov afbrydes af en periode på mindre end fem ugers varighed ved eksempelvis ferie.

For tilflyttere og udenbys forældre

 • Du skal tilgå linket øverst på denne side for at indskrive dit barn i en institution via den digitale pladsanvisning. Tilflyttere skal over for Pladsanvisningen dokumentere, at de flytter til kommunen. I forbindelse med indskrivningen vil du blive bedt om at uploade gyldig leje- eller købskontrakt. Den skal indeholde minimum adresse, overtagelsesdato og underskrift fra både sælger og køber.

  Ved tilflytning fra udlandet kan barnet opskrives, når det har fået tildelt CPR-nr. 

 • Dit barn er garanteret en plads senest tre måneder efter den dato, I er flyttet til kommunen. Dog tidligst når barnet er 26 uger.

  Det er i den forbindelse vigtigt, at du kontakter Pladsanvisningen ved senere tilflytningsdato, så pladsgarantien overholdes.

  I tilfælde hvor du flytter til kommunen 1-2 måneder før, dit barn skal starte i en børnehave, kan der gives dispensation for de generelle optagelsesreglers aldersgrænse på 3 år ved start i børnehave. Dispensationen kræver, at der er en ledig plads i børnehaven i de 1-2 måneder, dispensationen skal gælde. Dispensationen omhandler kun, at barnet starter i børnehave måneden efter deres 3-års fødselsdag. 

 • Der er åbent for opskrivning til venteliste for udenbys børn i følgende institutioner og aldersgrupper:

  • Skovstjernen er pr. 1.5.2023 åben for udenbys børn for både 0-2 årige og 3-5 årige.
  • Mølleåen er pr. 1.5.2023 åben for udenbys børn for 0-2 årige.
  • Tudsen er pr. 1.6.2024 åben for udenbys børn for 3-5 årige
  • Sct. Georg Gårdens Vuggestue er pr. 1.6.2024 åben for udenbys børn for 0-2 årige.
  • Højbjerggård er pr. 1.6.2024 åben for udenbys børn for både 0-2 årige og 3-5 årige.
  • Egebakken er pr. 1.6.2024 åben for udenbys børn for både 0-2 årige og 3-5 årige.
  • Honningkrukken er pr. 1.6.2024 åben for udenbys børn for både 0-2 årige og 3-5 årige.
 • Hvis du er tilflytter til Rudersdal Kommune, og ønsker at beholde dit barn i nuværende institution i din tidligere kommune, eller er du allerede bosiddende i Rudersdal Kommune, og ønsker at dit barn skal benytte en dagtilbudsplads i anden kommune, kan dette betyde, at du skal betale en højere forældrebetaling.

  Hvis bruttodriftsudgiften for det benyttede dagtilbud er dyrere end et alderssvarende dagtilbud i Rudersdal Kommune, skal du selv betale forskellen mellem tilskuddet fra Rudersdal Kommune og driftsudgifterne pr. plads i det benyttede dagtilbud i anden kommune.

  Bruttodriftsudgift er det beløb, det koster kommunen at drive pladsen.

  Der ydes ikke fripladstilskud til merbetalingen.

  Eksempel:

  • Institutionskommunens bruttodriftsudgift er 12.000 kr.
  • Bopælskommunens bruttodriftsudgift er 11.500 kr.
  • Rudersdal Kommune giver 75% i tilskud til den billigste driftsudgift (i dette eksempel er det 11.500 kr.) Dvs. et tilskud på 8.625 kr. 
  • Tilskuddet på 8.625 kr. skal herefter fratrækkes den dyreste bruttodriftsudgift (i dette eksempel 12.000 kr.) Det giver en egenbetaling på kr. 3.375 kr.
  • Prisen for dyreste frokostordning lægges oveni


  SFO/SFK over kommunegrænsen

  Læs mere om SFO/SFK over kommunegrænsen her