Hop til hovedindhold

Projekter for øget trafiksikkerhed 2023

Klima- og Miljøudvalget prioriterer i 2023 nedenstående projekter, som skal gøre trafikken i kommunen mere sikker.

Rudersdal Kommune har stort fokus på trafiksikkerhed. Vi arbejder med en vision om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken til nul.

Hvert år gennemfører vi en række trafikindsatser, der skal forbedre forholdene for trafikanterne og skabe tryghed for fodgængere og cyklister.

Klima- og Miljøudvalget prioriterer i 2023 nedenstående projekter, som skal gøre trafikken i kommunen mere sikker.

Også i år gennemføres sprit-, skole-, fart-, uopmærksomheds- og reflekskampagner, der skal holdningspåvirke trafikanterne og på den måde forhåbentlig forebygge uheld.

Indsatser for bedre trafiksikkerhed 2023

 • På Øverødvej vest for Attemosevej er der i 2022 blevet strammet op på vejforløbet med nye kantstensafgrænsede heller med beplantning. Der er et stort krydsningsbehov mellem Gl. Holte Gade og den sydlige del af Øverødvej med Kulturcenter Mariehøj.

  For at tydeliggøre at man kører i byzone, og at hastighedsgrænsen er 50 km/t, opsættes en "Din fart"-viser i østgående retning.

 • På baggrund af en trafikulykke med dødelig udgang har Rudersdal Kommune modtaget mange henvendelser om utryghed ved at færdes i trafikken i Birkerød. Derfor udarbejdes henholdsvis en trygheds- og en skolevejsanalyse for hele Birkerød.

  Formålet med analyserne er at få supplerende viden til trafiksikkerhedsarbejdet i form af en udpegning af, hvor og hvorfor borgerne oplever utryghed i relation til trafik, samt hvor skolebørn oplever utrygheden ift. skoleveje.

  Skolevejsanalysen afventer, at flytningen af udskolingen på Søholmskolen fra matrikel Bistrup til matrikel Toftevang er gennemført, forventeligt ultimo 2023. Skolevejsanalysen forventes derfor gennemført primo 2024.

  Tryghedsanalysen foregår som en invitation via e-Boks, hvor borgere kan svare på, hvor og hvorfor der er utrygt samt komme med forslag til forbedringer. Svarene kortlægges og sammenholdes med lokaliteter med uheld.

  Resultatet kan danne grundlag for fremtidige prioriteringer.

 • På Klima- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2022, pkt. 8 blev resultatet af den gennemførte skolevejsanalyse præsenteret.

  Klima- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2022, pkt. 8

  Analysen er desuden blevet præsenteret for Visionsplan Vedbæk Udvalget på møde den 7. december 2022. Samlet er der i analysen kortlagt udfordringer og prissat forbedringer for i alt 2,4 mio.kr.

  På denne baggrund prioriteres følgende projekter:

  • 3.1. Olgasvej: Høj fart og parkerede biler gør det utrygt at cykle. De parkerede biler kan skjule cyklister og fodgængere. Forvaltningen foreslår, at der etableres 40 km/t zone med bump. Derudover foreslås det, at der suppleres med steler i den sydlige del af Olgasvej (mod Vedbæk Stationsvej) for at forhindre ulovlig parkering.
  • 3.2. Marievej og Larsensvej: På begge veje er bilister ikke opmærksomme på krydsende, bløde trafikanter, fordi stikrydsningen ikke er tydelig. Forvaltningen foreslår en lille hævet flade samt yderligere belysning ved stikrydsningerne på begge veje.
  • 3.3. Henriksholms Allé: Høj fart gør det utrygt at krydse vejen. Desuden er der flere steder begrænset oversigt. Forvaltningen foreslår, at der etableres 40 km/t zone med bump samt, at ventearealer forbedres ved krydsningspunkterne.
  • 3.4. Sti nummer 9: Der er forslag om ændret afmærkning og beskæring. Forvaltningen anbefaler, at der etableres afmærkning og vigepligtstavler.
 • Flere borgere har henvendt sig med et ønske om mere sikre og trygge passagemuligheder på Gøngehusvej mellem Gøngetoften og Bueager.

  Hastigheden på Gøngehusvej er generelt høj, og derfor vil et støttepunkt på strækningen både kunne give fodgængere og cyklister en mulighed for at passere vejen én vognbane ad gangen, samtidig med at et støttepunkt erfaringsmæssigt kan have en hastighedsdæmpende effekt.

 • Ifølge planen skal belægningen på Øverødvej, mellem Kulturcenter Mariehøj og Attemosevej, genoprettes i 2023.

  I den forbindelse har en trafiksikkerhedsinspektion og flere borgerhenvendelser peget på flere trafiksikkerhedsmæssige tiltag, som bør laves i forbindelse med genopretningen, bl.a. gennemførte fortov, bedre passagemuligheder og en separat højresvingsbane ind til Kulturcenter Mariehøj.

 • I samarbejde med virksomheden Trafik i Børnehøjde vil Rudersdal Kommune ansøge Cykelpuljen 2023 om medfinansiering til at udføre projekter ved to-tre udvalgte skoler i kommunen.

  Fokus for projekterne er på adfærd, inddragelse og afprøvning af fysiske løsninger. Forløbet, som varetages af Trafik i Børnehøjde, varer typisk fire måneder med stor inddragelse af eleverne selv. 

  Tidligere projekter i andre kommuner har fået flere børn til at gå og cykle i skole.

 • Der er ønske om fortsat at samarbejde om optimering af den færdselspræventive skoleindsats.

  Midlerne skal bruges til særlige arrangementer med færdselskontaktlærere og politi, herunder uddannelse, cyklistprøver, events med trafiksikkerhedstemaer og skolefærdselsrettede aktiviteter med nabokommuner.

 • Rudersdal Kommune vil gennemføre sprit-, skole-, fart-, uopmærksomheds- og reflekskampagner, der skal holdningspåvirke trafikanterne og derved forebygge uheld.

 • Rudersdal Kommune modtager løbende henvendelser med ønsker til forbedret afmærkning. Det er ønsker om forbud, ændret skiltning, steler eller lignende.

  Tiltagene vil kunne udføres straks, hvor det af trafiksikkerhedsmæssige årsager vurderes at være nødvendigt.

 • Hastighedsplan samt plan for etablering af 40 km/t zoner har været i høring. Resultatet af høringen forelægges i andet punkt på nærværende dagsorden.

  Forvaltningen anbefaler, at restbeløbet på 350.000 kr. reserveres til at gennemføre udvalgte zoner fra hastighedsplanen og derudover til mindre projekter efter behov gennem året.

  Projekterne vil inden udførsel blive forelagt udvalget til godkendelse.

Baggrundsinformation

Kampagner og handleplan

Trafikkampagner

Rudersdal Kommune gennemfører en række kampagner på trafikområdet. De fleste kampagner udføres i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.

Trafikhandleplan

Hvis du vil læse mere om baggrunden for projekter på trafikområdet, kan du se mere i vores trafikhandlingsplan.

Trafikplan Rudersdal Kommune

Uheldsanalyse og certificering

Uheldsanalyse

Rudersdal Kommune arbejder målrettet med at forbedre trafiksikkerheden, dels gennemgår vi årligt de uheld, som er sker i årets løb, dels vil vi gennemføre flerårlige analyser 

Uheldsanalyse 2020

Certificering i trafiksikkerhedsledelse

Vejafdelingen er trafikcertificeret i ISO 39001. Systemet er en væsentlig støtte i det daglige arbejde og giver en ensartet og kvalificeret tilgang til håndteringen af trafiksikkerheden på vejnettet i Rudersdal.

Trafiksikkerhedspolitik for Rudersdal Kommune

Ledelsessystem certifikat 39001