Hop til hovedindhold

Projekter for øget trafiksikkerhed 2024

Klima- og Miljøudvalget prioriterer i 2024 nedenstående projekter, som skal gøre trafikken i kommunen mere sikker.

Rudersdal Kommune har stort fokus på trafiksikkerhed. Vi arbejder med en vision om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken til nul.

Hvert år gennemfører vi en række trafikindsatser, der skal forbedre forholdene for trafikanterne og skabe tryghed for fodgængere og cyklister.

Klima- og Miljøudvalget prioriterer i 2024 nedenstående projekter, som skal gøre trafikken i kommunen mere sikker.

Også i år gennemføres sprit-, skole-, fart-, uopmærksomheds- og reflekskampagner, der skal holdningspåvirke trafikanterne og på den måde forhåbentlig forebygge uheld.

Indsatser for bedre trafiksikkerhed 2024

 • De første seks 40 km/t-zoner under forsøgsordningen bliver etableret i første halvår af 2024 med trafiksikkerhedsmidler fra 2023.

  Det sker efter en endelig afklaring med politiet vedrørende krav til mængden af hastighedsdæmpende foranstaltninger i zonerne.

  Forvaltningen ønsker at etablere yderligere tre 40 km/t-zoner i 2024 i hhv. Birkerød, Søllerød og Trørød. De tre zoner blev forelagt Klima- og Miljøudvalget den 14. juni 2023, pkt. 5.

  Læs dagsordenspunktet

 • Vejen Fruerlund foran Ravnholm Skole, afd. Nærum skal renoveres i 2024.

  I den forbindelse udføres en række trafiksikkerheds- og tryghedstiltag, bl.a. cykelbaner, flere bump og gennemførte fortov ved overkørsler.

 • Hastigheden på Byagervej opleves som for høj. Kommunen har gennemført målinger umiddelbart vest for Nørrevang samt øst for Soldraget i 2022.

  Målingerne viser en gennemsnitshastighed vest for Nørrevang på 52,5 km/t, mens 85 pct. fraktilen er 55,7 km/t. Hastigheden ligger i den høje ende.

  Øst for Soldraget er gennemsnitshastigheden 43,9 km/t, mens 85 pct. fraktilen er 53,1 km/t. Vurderingen er, at det er vanskeligt at reducere hastigheden med egentlige foranstaltninger, da Byagervej er en trafikvej.

  Dog kan en "Din fart"-måler erfaringsmæssigt være med til at sænke den generelle hastighed.

 • Rudersdal Kommune modtager løbende henvendelser omkring problemer med fremkommelighed og ulovlig parkering på Nærum Hovedgade mellem Linde Allé og Rundforbivej.

  Forholdene vurderes at kunne forbedres med en ændret skiltning og optegning af parkeringsbåse.

 • Krydset opleves stort og åbent, og der kan være en tendens til, at bilister ikke sætter hastigheden tilstrækkeligt langt ned, når de svinger.

  Derfor skal krydset strammes op, og der etableres gennemført fortov over Kohavevej.

 • Der er et stort ønske fra borgerne om at sænke hastighedsgrænsen gennem Trørød. I dag er hastighedsgrænsen på 50 km/t på Trørødvej. Da det er en trafikvej, vurderer kommunen, at den nuværende hastighedsgrænse er passende.

  Hastighedsmålinger viser også, at der ikke er problemer med den generelle hastighed.

  For at skabe en bedre sammenhængkraft mellem parkeringsarealet øst for Trørødvej og butikker vest for Trørødvej etableres en hævet flade i forbindelse med den eksisterende fodgængerovergang.

  Den hævede flade vil kunne være med til at sikre, at bilister ikke betydeligt overskrider hastighedsgrænsen.

 • Forvaltningen er flere gange blevet kontaktet af borgere, som har overværet ulykker mellem bilister, der svinger t.h. fra Langhaven ind på Rema 1000’s parkeringsareal, og cyklister, der skal ligeud.

  Derfor skal ulykkesbilledet i området undersøges nærmere, og problematikken skal i første omgang forsøges afhjulpet med skiltning og / eller afmærkning.

 • Klima - og Miljøudvalget besluttede på udvalgsmødet den 29. november 2023, pkt. 5, at beplante skillerabatten mellem Sofievej og Dronninggårds Allé (inkl. mindre græsareal umiddelbart nord for Sofievej) med egnede buske for at hindre ulovlig parkering.

  Læs dagsordenspunkt

  Desuden blev det besluttet at opsætte skiltning på to parkeringspladser på Sofievej, som forbeholdes erhvervsparkering kl. 8-17.

 • Kommunen modtager løbende henvendelser omkring problemer med fremkommelighed og ulovlig parkering på Skelstedet - særligt i enden mod Kohavevej.

  Forholdene vurderes at kunne forbedres med en ændret skiltning og afstribning af parkeringsbaner- eller båse.

 • Foreningen Sandbjerg Landsby har ønsket den eksisterende 30 km/t vejledende hastighedszone gennem Sandbjergs Landsby erstattet med en bindende 40 km/t-hastighedszone.

  Ændringerne vurderes at kunne ske ved skiltning alene, men forudsætter politiets tilladelse.

 • Budgettet vil gå til gennemførelse af sprit-, skole-, fart-, uopmærksomheds- og reflekskampagner, der har til formål at holdningspåvirke trafikanterne og derved forebygge ulykker.

  Der er ønske om fortsat at samarbejde om optimering af den færdselspræventive skoleindsats.

  Midlerne skal bruges til særlige arrangementer med færdselskontaktlærere og politi, herunder uddannelse, cyklistprøver, events med trafiksikkerhedstemaer og skolefærdselsrettede aktiviteter med nabokommuner.

 • Forvaltningen modtager løbende henvendelser med ønsker til forbedret afmærkning. Det er ønsker om forbud, ændret skiltning, steler eller lignende.

  Tiltagene vil kunne udføres straks, hvor det af trafiksikkerhedsmæssige årsager vurderes at være nødvendigt.

 • Forvaltningen har gode erfaringer med såkaldte kys og kør-zoner på nogle af kommunens skoler. Derfor foreslås det, at der arbejdes med at indføre flere zoner på de skoler, hvor forholdene omkring skolerne tillader det.

  Derudover vil der blive arbejdet for at etablere mere synlig skoleafmærkning på skolevejene. Midlerne vil gå til afmærkning og skiltning.

 • I forbindelse med prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2023 blev der bevilget 125.000 kr. til en trygheds- og skolevejsanalyse i Birkerød, pkt. 11, projekt 2.

  Læs dagsordenspunkt

  Der søges nu om det planlagte restbeløb for undersøgelsen, der forventes at blive gennemført i første halvår af 2024.

  Analysen vil foregå som en invitation via Digital Post, hvor borgerne kan svare på, hvor og hvorfor der er utrygt samt komme med forslag til forbedringer. Svarene kortlægges og sammenholdes med lokaliteter med ulykker.

  Resultatet kan danne grundlag for fremtidige prioriteringer.

  Når resultatet af undersøgelsen foreligger, tages der en dialog med skolebestyrelserne om resultaterne.

Baggrundsinformation

Kampagner og handleplan

Trafikkampagner

Rudersdal Kommune gennemfører en række kampagner på trafikområdet. De fleste kampagner udføres i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.

Trafikhandleplan

Hvis du vil læse mere om baggrunden for projekter på trafikområdet, kan du se mere i vores trafikhandlingsplan.

Trafikplan Rudersdal Kommune

Uheldsanalyse og certificering

Uheldsanalyse

Rudersdal Kommune arbejder målrettet med at forbedre trafiksikkerheden, dels gennemgår vi årligt de uheld, som er sker i årets løb, dels vil vi gennemføre flerårlige analyser 

Uheld med personskade 2021

Certificering i trafiksikkerhedsledelse

Vejafdelingen er trafikcertificeret i ISO 39001. Systemet er en væsentlig støtte i det daglige arbejde og giver en ensartet og kvalificeret tilgang til håndteringen af trafiksikkerheden på vejnettet i Rudersdal.

Trafiksikkerhedspolitik for Rudersdal Kommune

Ledelsessystem certifikat 39001