Hop til hovedindhold

Botilbud Rude Skov

Botilbud Rude Skov (tidl. Botilbud Ebberød) er et botilbud til borgere over 18 år med multiple handicap, udviklingshæmning eller som har et særligt behov for struktur i hverdagen.

Selve botilbuddet består af tre huse, der ligger tæt på hinanden. Husene ligger midt i naturskønne omgivelser i Ebberød, der er omkranset af Rude Skov. De tre huse består af i alt 67 moderne boliger fra hhv. 2018 og 2022, som er opført efter almenboliglovens § 105. Her modtager borgerne støtte efter servicelovens § 85 og § 83.

Om boligerne i Botilbud Rude Skov

 • Målgruppen for Botilbud Rude Skov er:

  • Borgere med multiple handicap, der har et udvidet pædagogisk-, pleje- og omsorgsbehov samt et pædagogisk kompenserende kommunikationsbehov
  • Borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
  • Borgere med et særligt behov for struktur i hverdagen, evt. med en diagnose inden for autismespektret
  • Borgere med behov for kørestol og andre handicapkompenserende hjælpemidler
  • Ældre borgere med udviklingshæmning, der kan have en demensdiagnose eller psykiske vanskeligheder.
 • Boligerne i Botilbud Rude Skov er opført i tre bygninger bestående af to etager, som er indrettet med etværelses lejligheder, der alle har tekøkken, rummeligt badeværelse samt altan eller terrasse. Hver etage har tilknyttet store centrale fællesrum med køkken og store fælles altaner og terrasser. Der er imellem 10 og 13 boliger pr. etage. En etage er samlet i en fælles bo-gruppe, og støtten tager udgangspunkt i både det individuelle og fælles behov.

  Botilbuddet er et tilbud efter almenboliglovens § 105. Det betyder, at beboerne har egen lejekontrakt og selv skal sørge for diverse forsikringer, som kan være tilknyttet en lejebolig. 

  Botilbuddet yder hjælp og støtte efter servicelovens § 83 og § 85. Der er medarbejdere tilstede døgnet rundt, ligesom der er dækning i dagtimerne af sundhedsfaglige medarbejdere.

  Bo-grupper

  Hver beboer er tilknyttet en bo-gruppe, svarende til en etage. Det betyder at der er en gruppe af medarbejdere og andre beboere, som er kendte og som hverdagen opleves sammen med.
  Der er ansat køkkenmedarbejder i hvert hus, som varetager frokost, ernæringsplaner, bestilling af den vare mad fra ekstern leverandør og varer generelt.
  Køkkenmedarbejderen varmer mad op, sådan at der stadig er duft af mad i huset, og vælger hvilken mad der bestilles sammen med beboere og medarbejdere.

 • I dagligdagen er vi beskæftiget med almindelige praktiske aktiviteter.

  Herudover har vi:

  • fælles aktiviteter som film, fællesspisning, fester og ture
  • faste traditioner som sommerfest og julefrokost sammen med familier og pårørende
  • aktiviteter afstemt i de enkelte huse efter hvilke interesser beboerne har
  • fire dages ferie med en betalt ledsager. Borgeren betaler selv for rejse og øvrige udgifter.
 • For at komme i betragtning til en bolig i Botilbud Rude Skov, skal du være over 18 år og være i målgruppen, der er beskrevet nærmere ovenfor. Hvis du opfylder kravene, kan du ansøge om en bolig i din kommune.

  Læs mere om, hvordan du søger om en bolig nedenfor:

  Sådan får du en bolig i botilbuddet‌

  Læs mere om priser og botilbuddet i vores takstbeskrivelse nedenfor:

  Takstbeskrivelse  

Om Botilbud Rude Skov

 • Botilbud Rude Skov er en del af den samlede organisation Boligerne Rude Skov, som består af Botilbud Rude Skov og Plejecenter Rude Skov. 

  På Botilbud Rude Skov er der ca. 170 medarbejdere, som arbejder på tværs i bo- og dagtilbud samt i mindre teams og bo-grupper.

  Vi er organiseret i driftteams, og har koordinatorer for henholdsvis vagtplaner, den pædagogiske indsats og den sundhedsfaglige indsats.

 • I Botilbud Rude Skov arbejder vi ud fra den forståelse, at det er en del af ethvert menneskes natur at være aktivt kommunikerende og virksom sammen med andre mennesker, og at alle har krav på at blive set og hørt. 

  Vi har samtidig fokus på, at mennesket rummer flere ressourcer, end der umiddelbart kan iagttages i det daglige socialpædagogiske arbejde. Vi har et stærkt fagligt fundament i det socialpædagogiske arbejde og er opmærksomme på det enkelte menneskes behov, ønsker og sind.

  Vi lægger vægt på, at vores ledelse er placeret tæt på det daglige arbejde, fordi vi tror på, at et tæt samarbejde giver det bedste liv for beboerne.

  Vi kvalificerer vores arbejde igennem KvaliKomBo (Kvalitet- og Kompetenceudvikling i bo- og dagtilbud), som er en teoretisk og metodisk tilgang til at styrke den socialpædagogiske faglighed i det daglige arbejde med borgerne. Metoden medvirker bl.a. til, at vi har et løbende fokus på den enkelte borgers handlekompetence.

  Herudover er sansestimulation indarbejdet som en fast integreret del af borgerens hverdag. Det er i den forbindelse fx væsentligt, at borgerne dagligt kommer ud af kørestolen, ligesom vi arbejder med at vække eller dæmpe sanserne ved hjælp af berøring, lys eller lyd. Yderligere arbejder vi med kommunikationspas, som sikrer en god kommunikation mellem den enkelte borger og medarbejderne.

  Vi har overordnet set en neuropædagogisk tilgang, hvilket medvirker til at vores indsats og støtte er afstemt i forhold til borgerens udviklingstrin. 

 • Botilbuddet har et pårørenderåd som repræsenterer beboernes interesser og medvirker til en løbende dialog med ledelsen om tilrettelæggelse af hverdagen, retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter mm.

  Pårørenderådet vælges af og blandt de pårørende til de borgere, som bor i botilbuddet. Der er valg til pårørenderådet en gang om året.

  Læs retningslinjerne for samarbejdet nedenfor.

  Rudersdal kommunes retningslinje for samarbejde med borgere, familie og netværk

 • Ledige stillinger i Botilbud Rude Skov vil blive slået op på diverse jobportaler og på hjemmesiden:

  ‌Job i kommunen‌

  Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til os – også hvis du er interesseret i at arbejde som tilkaldevikar.