Hop til hovedindhold

Miljøtilsyn

Rudersdal Kommune fører miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug i kommunen for at sikre, at din virksomhed overholder miljølovgivningen og forebygger forurening mest muligt.

Samtidig vil vi gerne i dialog med virksomhederne og inspirere og vejlede til at begrænse ressourceforbrug og reducere klima- og miljøbelastning.

Et miljøtilsyn udføres typisk på vores initiativ. Men du er velkommen til at kontakte os på tom@rudersdal.dk, hvis du ønsker et miljøtilsyn, vejledning eller bare gerne vil drøfte et miljøforhold.

 

Om miljøtilsyn

 • Vi fører planlagte og regelmæssige miljøtilsyn med alle virksomheder, som er omfattet af regler i særskilte bekendtgørelser, herunder også Miljøtilsynsbekendtgørelsen:

  • ”Særligt forurenende virksomheder”, som skal miljøgodkendes
  • Mindre forurenende virksomheder, som ikke skal miljøgodkendes
  • Alle autoværksteder og renserier
  • Alle erhvervsmæssige husdyrbrug

  ”Særligt forurenende virksomheder” er virksomheder, som er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder og skal miljøgodkendes før etablering eller udvidelse.

  Miljøgodkendelse af listevirksomheder (Miljøministeriet)

  Virksomheder der skal anmeldes før etablering / idriftsætning

  Følgende virksomheder skal anmeldes til Klima, Natur og Miljø, før de etableres og / eller sættes i drift:

  • Nye maskinværksteder over 1000 m2 samt ændringer eller udvidelse af eksisterende maskinværksteder – disse skal anmeldes via Byg og Miljø.

   Anmeld maskinværksted (Byg og Miljø) 
  • Nye renserier (ind- og udleveringssteder)
  • Nye erhvervsmæssige husdyrbrug samt ændringer eller udvidelse af eksisterende husdyrbrug

  Generelt anbefaler vi, at du tager kontakt til kommunen, hvis du har planer om at etablere eller udvide din virksomhed, hvor der kan være udledning af røg, støj eller spildevand.

  Du kan anmelde ved at skrive til Teknik og Miljø på tom@rudersdal.dk

 • Miljøtilsynet vil typisk foregå ude på din virksomhed eller husdyrbrug, hvor du eller din repræsentant gennemgår virksomhedens miljøforhold sammen med en medarbejder fra Klima, Natur og Miljø.

  Under miljøtilsynet er vi særligt opmærksomme på virksomhedens:

  • Affaldshåndtering (sortering, opbevaring og bortskaffelse), herunder farligt affald og tømning af olieudskillere
  • Udledning af stoffer til luften
  • Udledning af stoffer med spildevandet
  • Opbevaring af farlige råvarer, olier og kemikalier
  • Eventuelle støjende maskiner og aktiviteter

  Hvis en virksomhed har en miljøgodkendelse eller en tilslutningstilladelse til produktionsspildevand ser vi også på, om vilkårene heri er overholdt.

  Forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

  Vejledning om indretning af påfyldningspladser, hvor der ikke foregår salg

  Tilsynsrapporter

  Efter miljøtilsynet udarbejder vi en tilsynsrapport. Vi skal offentliggøre dele af disse tilsynsrapporter, dog kun for de virksomheder som skal have regelmæssige tilsyn.

  Inden offentliggørelsen får I at vide, hvilke dele af rapporten vi vil offentliggøre. I kan dermed gøre indsigelse, hvis der er forkerte oplysninger i rapporten.

  Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens portal Digital MiljøAdministration (DMA).

  DMA Portalen (Miljøstyrelsen)

  Du kan læse mere om miljøtilsyn på:

  Miljøtilsynet

   

 • Hvis din virksomhed eller husdyrbrug skal have regelmæssige miljøtilsyn, skal den ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen miljørisikovurderes ud fra et scoringssystem.

  Resultatet af miljørisikovurderingen bliver afgørende for, hvor ofte vi kommer på planlagte miljøtilsyn på din virksomhed.

  Udgangspunktet er, at virksomheder, der potentielt kan belaste miljøet i høj grad, får tilsyn oftere end virksomheder, hvor risikoen for at belaste miljøet er mindre.

  Tilsynsfrekvensen for virksomheder / husdyrbrug ligger på mellem hvert år og op til hvert sjette år.

 • Hvis vi under miljøtilsynet konstaterer ulovlige forhold, giver vi en såkaldt indskærpelse, som pålægger din virksomhed at rette op på forholdet.

  Det kan fx være overtrædelser af vilkår i godkendelser og tilladelser, bestemmelser i bekendtgørelser, påbud, regulativer eller forskrifter.

  En indskærpelse er et juridisk bindende krav og vil indeholde en frist for, hvornår den skal være opfyldt. Hvis indskærpelsen ikke bliver efterkommet, har kommunen mulighed for at anmelde forholdet til politiet.

  I særligt grove tilfælde kan kommunen også nedlægge forbud mod fortsat drift.

  Eventuelle indskærpelser, påbud og / eller forbud samt konklusionerne på vores opfølgning af disse skal offentliggøres på Miljøstyrelsens portal DMA.

  Desuden skal kommunen som tilsynsmyndighed årligt offentliggøre en beretning om tilsynet senest den 1. april.

 • Virksomheden skal betale for den tid, vi bruger på miljøtilsyn og miljøgodkendelser på virksomheden. Det gælder for alle de virksomheder, husdyrbrug og aktiviteter, som vi skal føre regelmæssigt tilsyn med.

  I Miljøministeriets bekendtgørelse om brugerbetaling (link nedenfor) kan du se, hvilke aktiviteter der er omfattet af brugerbetaling.

  I tidsforbruget indgår både den tid, vi har brugt på selve miljøtilsynet, og den tid, vi har brugt på forberedelse og opfølgning samt at skrive rapport eller godkendelse.

  Miljøstyrelsen fastsætter timeprisen og justerer den årligt. På Miljøstyrelsens hjemmeside fremgår den aktuelle timepris (se link nedenfor). Beløbet er ikke momspligtigt.

  Vi opkræver brugerbetaling årligt for perioden fra 1. november til 31. oktober og kan ikke dispensere fra reglerne om brugerbetaling.

  Søg efter Brugerbetalingsbekendtgørelsen (Miljøministeriet) på Retsinformation.dk:

  Retsinformation.dk

  Information om brugerbetaling og timepris (Miljøstyrelsen)

Plan for miljøtilsyn 2023-2027

Kommunen skal i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen udarbejde en plan for miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug.

Find miljøtilsynsbekendtgørelsen på:

www.retsinformation.dk

Planen indeholder et overblik over det geografiske område, hvor kommunen fører miljøtilsyn, en generel vurdering af væsentlige miljøproblemer, en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats og samarbejdsrelationer med andre myndigheder.

Miljøtilsynsplanen dækker perioden 2023-2027 og har som formål at informere både virksomheder og borgere om, hvordan kommunens tilsynsarbejde overordnet vil blive gennemført i de næste fire år.

Om Rudersdal Kommunes miljøtilsynsplan

 • De virksomheder, der regelmæssigt får miljøtilsyn, er beliggende i kommunens erhvervsområder, særligt Birkerød Erhvervsby, DTU Science Park samt erhvervsområderne i Øverød, Trørød og Nærum.

  Derudover fører vi regelmæssigt tilsyn med et antal større dyrehold, som er beliggende i landzone.

  På Miljøstyrelsens DMA portal (Digital MiljøAdministration) kan du se, hvilke virksomheder og husdyrbrug vi fører tilsyn med, samt deres placering:

  Miljøstyrelsens DMA portal

  På portalen kan du desuden se, hvornår kommunen har ført tilsyn med virksomheden, og hvilke håndhævelser der er givet i den forbindelse. Derudover offentliggøres evalueringer af de lovpligtige tilsynskampagner på portalen.

 • Tilsynsindsatsen varetages af Klima, Natur og Miljø under Teknik og Miljø.

  Vi har nedskrevne procedurer for planlægning, forberedelse og udførelse af tilsyn samt opfølgning.

  Alle afgørelser, der træffes i forbindelse med miljøtilsyn, herunder håndhævelse af love og regler, kvalitetssikres af en anden sagsbehandler, der sikrer, at alle relevante love, bekendtgørelser og god forvaltningsskik følges.

  Miljøtilsyn dækker over seks typer tilsyn, vi er forpligtet til at foretage:

  Miljøgodkendelser

  • Miljøgodkendelse af virksomheder med risiko for væsentligt miljøpåvirkning af omgivelser
  • Virksomheder får vilkår for hvordan de indrettes og drives
  • Ca. 15 miljøgodkendelsespligtige virksomheder i kommunen
  • Nye miljøgodkendelser eller revisioner 0-2 årligt

  Miljøtilsyn

  • Miljøtilsyn med virksomheder omfattet af lovkrav og sikre miljøforhold er forsvarlige
  • Ca. 150 virksomheder og 28 husdyrbrug er miljøtilsynspligtige i kommunen
  • Årlige miljøtilsyn med ca. 45 virksomheder og fem-ti husdyrbrug

  Affaldstilsyn

  • Vejlede om øget genanvendelse og ressource-optimering
  • Håndhævelse af sorteringspligt
  • Udføres oftest som brancherettede kampagner
  • Virksomheder der får regelmæssig miljøtilsyn er affaldstilsyn en integreret del

  Spildevandstilsyn

  • Tilsyn med virksomheder der har spildevand
  • Virksomheder får spildevandstilladelse med vilkår for hvad de må lede ud
  • Kontrol af vilkår i spildevandstilladelse

  Jordtilsyn

  • Tilsyn med jordforurening fra både virksomheder og borgere
  • Fjernelse af forurening m.m.

  Klage- og genesagsbehandling

  • Typisk klager over røg, støj og møg
  • Ca. 10-15 klager over virksomheder årligt

   

 • Hovedparten af Rudersdal Kommune er udpeget som et ”Område med Særlige Drikkevandsinteresser” (OSD). Vandindvinding stiller store krav til beskyttelse af indvindingsområderne.

  Når vi foretager tilsyn, er vi særligt opmærksom på, at farligt affald, kemikalier og gødning håndteres og opbevares forsvarligt.

  Det gælder også ved placering og indretning af nye anlæg eller tanke, så vi sikrer vores jord og grundvand.

  De mange søer og vandløb i kommunen kræver at vi sikrer afledning af overfladevand fra virksomheder og husdyrbrug, så vi minimerer risikoen for udledning af skadelige stoffer ved spild og uheld.

  Opfølgning på kvalitetskrav til spildevand

  Spildevand fra virksomheder kan skade vores afløbssystem og renseanlæg og indeholde kemikalier, der er skadelige eller svært nedbrydelige. På tilsynet følger vi op på kvalitetskrav til spildevand.

  Virksomheder og boliger ligger mange steder i kommunen tæt på hinanden. Det medfører klager over gener som støj, lugt, støv fra omkringboende.

  Vi har fokus på støj og lugtkilder og stiller krav til virksomheder og husdyrbrug, så rammerne for driften er klare for både virksomhed og naboer for at undgå bl.a. støj- og lugtgener for de omkringboende.

  Vi har fokus på at forebygge affald på virksomheder. Hvis det ikke er muligt at forebygge, vejleder vi om virksomhedernes pligt til at sortere og nyttiggøre genanvendeligt erhvervsaffald.

 • Rudersdal Kommune har udbygget det almindelige miljøtilsyn med vejledning og dialog om grøn omstilling og cirkulær økonomi. Vi udfører jævnligt uforpligtende Grønne Besøg hos virksomheder.

  Erfaringerne herfra kan i et længere perspektiv bidrage til at udvikle et bredt miljøtilsyn, der kan understøtte grøn omstilling hos virksomhederne:

 • Ruderdal Kommune deltager i Natur- og Miljøsamarbejdet, som er et samarbejde mellem syv kommuner i hovedstadsområdet (Ballerup, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk).

  Derudover er vi en del af MILSAM, hvor samtlige 11 nordsjællandske kommuner samarbejder på blandt andet natur- og miljøområdet.

  Begge miljøsamarbejder bidrager til at højne kvaliteten af miljøtilsynet ved at skabe et forum for erfaringsudveksling mellem tilsynsansvarlige. Samarbejdet bruges også til at planlægge temamøder og efteruddannelse.

  Derudover deltager kommunen løbende i GATE 21 og DTU-projekter, der fokuserer på miljøforbedringer i små og mellemstore virksomheder.

  Kommunen har ikke et fast samarbejde med andre myndigheder uden for kommunen, men inddrager løbende de relevante myndigheder, især Miljøstyrelsen og Nordsjællands Brandvæsen.

  Derudover samarbejder kommunen med forsyningsvirksomheder, der er i kommunen:

  Norfors (det fælleskommunale affaldsselskab) og Novafos (vandselskab) - fx i forbindelse med at virksomheder skal have en tilslutningstilladelse til at udlede spildevand eller i forbindelse med bortskaffelse af farligt affald og tømning af olie og benzinudskillere.

Mere information

Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Rudersdal Kommune fører som udgangspunkt tilsyn med de virksomheder, der er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen.

De overordnede miljøkrav, som din virksomhed skal overholde, er fastsat i Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser. Derudover udsteder Rudersdal Kommune regulativer om affald og vejledende retningslinjer med baggrund i loven.

Find miljøtilsynsbekendtgørelsen på:

www.retsinformation.dk