Hop til hovedindhold

Erhvervsstrategi - politik

I Rudersdal Kommune driver vi erhvervsindsatsen i en tæt og løbende dialog med virksomhederne. Vi er en attraktiv erhvervskommune med en grøn profil.

Hvert år vælger Rudersdal Kommune et strategisk tema for erhvervsudviklingen. Temaet udfoldes i tæt dialog med virksomhederne i et virksomhedspanel. Virksomhedspanelet kan komme med forslag til erhvervsudviklingsprojekter, ønsker til erhvervsfremmetilbud og erhvervsservice m.m.

Erhvervsstrategisk tema for 2023

 • I 2023 er temaet "Mere liv i Rudersdals bymiljøer". Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe mere liv i byområder og nærmiljøer, og har et ønske om at udvikle detailhandlen i samarbejde med det aktive foreningsliv.  Alle gode kræfter – butikker, borgere, foreninger, ejendomsejere m.fl. – skal have mulighed for at folde projekter og initiativer ud, som har rod i lokalsamfundet, og som skaber liv, glæde, aktivitet og handel.

 • Indsatsen kickstartes med et Rudersdal-topmøde i august, hvor alle relevante interessenter inviteres til at drøfte, hvordan man sammen kan løfte indsatsen i Rudersdal Kommune.

  Følgende tilbud bringes i spil i indsatsen:

  • Hjælp fra firmaet BIDdanmark, som har erfaring fra 38 kommuner med at skabe byliv. BIDdanmark skal bidrage til udvikling af bymiljøet i lokalområderne baseret på en model, hvor alle parter byder aktivt ind fx via bylivsmøder. Modellen er afprøvet i en lang række kommuner med gode resultater.
  • Netværksskabende inspirationsmøder i samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden, hvor detailhandlere på tværs af Rudersdal Kommune præsenteres for de seneste trends og tendenser på detailhandelsområdet.
  • Sparring til de enkelte detailhandlere i form af 1:1 forretningsudviklingsbistand fra Erhvervshus Hovedstaden.

Erhvervsstrategisk tema for 2022

 • I 2022 var temaet for erhvervsudviklingen Sammen om fremtidens arbejdskraft, der tog udgangspunkt i den aktuelle mangel på arbejdskraft. Som et led i arbejdet med temaet blev der i efteråret 2022 og i foråret 2023 gennemført tre erhvervspanelmøder, hvor en række lokale virksomheder drøftede de aktuelle udfordringer.

 • Drøftelserne i de afholdte erhvervspaneler under temaet Sammen om fremtidens arbejdskraft resulterede, sammen med input fra kommunens øvrige virksomhedsdialog i idéer og anbefalinger under følgende overskrifter:

   

  Nye veje til rekruttering og match
  Virksomheder, der har mindre opgaver, som ikke aktuelt løses, eller som kan udskilles fra en anden stilling, kan med fordel samle opgaverne i småjob, og dermed skabe en åbning for fx en ung, der har det svært.

  Skoleområdets aftale med portalen elevpraktik.dk er en vej ind til virksomhederne, både i form af praktikker og fritidsjob og denne typer indsats kan med fordel videreudvikles.

  Der kan laves en indsats med fokus på virksomheder og fritidsjob, som kan inspirere til et fremtidigt job eller uddannelse knyttet til den bæredygtige udvikling eller bestemte brancher, fx life science eller STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering. Math). Tilsvarende kan skolepraktik målrettes ved et mere målrettet og strategisk samarbejde med virksomhederne.

  •  
  • Sociale besøg kan hjælpe virksomhederne på vej
   Forvaltningen har fra såkaldte ”grønne besøg” erfaring med, at et enkelt koncept kan hjælpe virksomhederne godt på vej ift. den grønne omstilling. Tilsvarende vil jobkonsulenter ved korte ”sociale besøg” på virksomhederne kunne hjælpe virksomhederne i gang med at afgrænse småjob og skabe relevante match. Desuden er der et ønske om at styrke forebyggelsen af stresssygemeldinger i virksomhederne.
    
  • Styrket anvendelse af eksisterende støtteordninger til medarbejdere
   Her handler det bl.a. om at udbrede kendskabet til de beskæftigelsesrettede ordninger, der kan hjælpe til ansættelser af unge med udfordringer.
    
  • Anerkendelse og formidling af gode cases
   Her kan der udvikles en indsats, der formidler gode cases fra virksomhederne, og helt konkret anerkender, når virksomhederne løfter et socialt ansvar. Med en synlig anerkendelse vil det være muligt at inspirere til, at flere virksomheder bidrager til at løse de samfundsmæssige udfordringer. Når indsatsen hænger sammen med forretningen, kan social ansvarlighed skabe værdi for virksomheden.
  •  
  • Styrket viden og overblik ift. den grønne omstilling
   Virksomhederne, særligt de mindre, efterspørger mere viden om, hvordan de bedst kan understøtte den grønne omstilling, og hvordan de kan arbejde med den bæredygtige forretningsudvikling. Hvor skal man starte, og hvordan gør man det konkret og operationelt?
  •  
  • Fremme af grønne erhvervspartnerskaber
   Virksomhedsdialogen i erhvervspanelerne viser, at mange virksomheder gerne vil indgå i partnerskaber med andre virksomheder, kommunen eller vidensinstitutioner. Fx peges der på partnerskaber mellem de store virksomheder og mindre iværksættervirksomheder, partnerskaber mellem virksomheder på nærtliggende matrikler, partnerskaber indenfor en virksomhedsklynge og partnerskaber mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og forsyningsvirksomheder. Rudersdal Kommunes Klimahandlingsplan vil i det væsentligste sætte rammerne for kommunens deltagelse i grønne erhvervspartnerskaber de kommende år. Partnerskaber med lokale virksomheder er nødvendige for at kunne nå målene i planen.