Hop til hovedindhold

Andre råd og udvalg

Råd, nævn og kommissioner

Øvrige råd og udvalg

 • Seniorrådet er et lovpligtigt, kommunalt folkevalgt råd, som arbejder for de bedst mulige vilkår for de ældre i Rudersdal Kommune med særlig hensyntagen til svage borgere over 60 år.

  Seniorrådet beskæftiger sig tillige med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover – fx trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur.

  Seniorrådet:

  • medvirker aktivt i udformningen af kommunens politik
  • rådgiver og styrker politikernes beslutningsgrundlag
  • deltager i høringer og dialogmøder
  • kommer med ideer til politikere og forvaltning
  • formidler viden til politikere og forvaltning om ældres vilkår i kommunen.

  Der er ni medlemmer i Seniorrådet. Formand er Jørgen Vinding, tlf. 40 30 49 30, j.vinding@marolle.dk

  Læs mere om Rudersdal Seniorråd (Seniorrådet Rudersdal)

 • Handicaprådet skal sikre at mennesker med handicap får mulighed for at blive inddraget og hørt, når kommunen træffer beslutninger, som har betydning for dem.

  Handicaprådets opgaver

  Handicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og rådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Det vil sige, at rådet samarbejder med kommunens forvaltninger om at skabe lige muligheder for borgere med handicap for at deltage i samfundet. Rådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. 
  Handicaprådets arbejde baseres på Rudersdal Kommunes handicappolitik, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen. Læs handicappolitikken på siden Politikker og planer.

  • Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
  • Handicaprådet spiller en vigtig rolle i arbejdet med at udarbejde kommunale handicappolitikker.
  • Handicaprådet kan beslutte at orientere kommunalbestyrelsen om dets arbejde og forslag.
  • Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.
  • Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd, Det Centrale Handicapråd, foreninger og organisationer med henblik på dialog og samarbejde

  Valg af rådets medlemmer

  Kommunalbestyrelsen udpeger 8 medlemmer af Handicaprådet for fire år ad gangen. Tre medlemmer er indstillet af de lokale afdelinger af Danske Handicaporganisationer (DH) og ét medlem af de lokale handicaporganisationer udenfor DH. De fire øvrige medlemmer er udpeget af kommunalbestyrelsen.

  Handicaprådets medlemmer 2022-2025

  Jeppe Bülow-Lehnsby (formand)
  DH – Scleroseforeningen
  handicapraad@rudersdal.dk  


  Jacob Netteberg (næstformand)
  Kommunalbestyrelsen 
  Øverødvej 2
  2840 Holte
  Tlf: 22 31 32 07
  E-mail: jnet@rudersdal.dk
   

  Berit Lumbye Siemer
  DH - Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
   

  Tilka Schneider
  DH – Sind Rudersdal

  Anne Bonné
  Forældreforeningen i Rudersdal
   

  Elisabeth Ildal
  Kommunalbestyrelsen 
  Øverødvej 2
  2840 Holte
  Tlf: 72 68 10 76
  E-mail: elil@rudersdal.dk
   

  Anette Maj Billesbølle
  Kommunalbestyrelsen
  Øverødvej 2
  2840 Holte
  Tlf. 72 68 10 72
  E-mail: anebi@rudersdal.dk
   

  Randi Mondorf
  Kommunalbestyrelsen 
  Øverødvej 2
  2840 Holte
  Tlf: 60 76 88 25
  E-mail: ramo@rudersdal.dk

  Vedtægter og forretningsorden

  Vedtægter for Handicaprådet

  Forretningsorden for Handicaprådet

  Dagsordner og referater

  Find dagsordner og referater​

  Årsberetning

  Handicaprådets årsberetning 2022

  Høringssvar

  Høringssvar indenfor et bestemt emne eller for et givet tidsrum fremsendes gerne. 

  Henvendelse til Handicaprådets sekretariatet på e-mail handicapraad@rudersdal.dk.

 • Samrådet for domfældte udviklingshæmmede behandler sager om sigtede eller domfældte udviklingshæmmede borgere. Samrådet behandler sager på tværs af 27 kommuner i Region Hovedstaden.

  Samrådets sammensætning

  Formand for Samrådet:

  • Myndighedschefen (jurist)

  Medlemmer af Samrådet:

  • Psykiatrisk overlæge
  • Kriminalforsorgsleder
  • Leder af et botilbud for domfældte udviklingshæmmede
  • Pædagogisk konsulent

  Læs mere om Samrådet for domfældte udviklingshæmmede