Hop til hovedindhold

Politiske udvalg

Under Kommunalbestyrelsen findes syv politiske fagudvalg. Derudover har Kommunalbestyrelsen valgt at nedsætte to midlertidige politiske udvalg – Visionsplan Vedbæk-udvalget og Organisering-, rekruttering- og tilknytningsudvalget

Kommunalbestyrelsen

De politiske udvalg kan selv træffe beslutninger eller komme med indstillinger i sager, der skal behandles i Kommunalbestyrelsen. Det fremgår tydeligt af den enkelte sag, om udvalget træffer en beslutning eller kommer med en indstilling til Kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning.

Møder i de politiske fagudvalg er ikke åbne for offentligheden; men både dagsorden og referat fra møderne er offentligt tilgængelige  her på hjemmesiden:

Dagsordener og referater

Du kan finde en oversigt over, hvornår de politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen mødes under Kommunalbestyrelsen.

Mødekalender

De politiske udvalg

 • Økonomiudvalgets ansvarsområde omfatter kommunens administration, løn- og personaleforhold, kommunikation og it-sikkerhed samt planlægning (herunder kommuneplanlægningen, økonomisk planlægning og planlægning af det civile beredskab).

  Udvalget varetager endvidere opgaver vedrørende kommunens administrationsbygninger med tilhørende anlæg. Udvalget står desuden for køb og salg af fast ejendom samt indgåelse af lejemål.

  Derudover forestår udvalget kommunens forsikringer.

  Under udvalget hører politikområderne Administration, Renter, balanceforskydning og afdrag på lån samt Finansiering. Det sidstnævnte politikområde omfatter blandt andet skatter samt tilskud og udligning.

  Formand

  Ann Sofie Orth (C)

  Medlemmer

  Anne Christiansen (L)

  Christoffer Buster Reinhardt (C)

  Christoffer Emil Jexen (Ø)

  Dorte Nørbo (F)

  Jacob Netteberg (B)

  Jens Kloppenborg-Skrumsager (V)

  Kristine Thrane (A)

  Randi Mondorf (V)

 • Arkitektur- og Byplanudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens myndig­hedsopgaver vedrørende byggesager. Udvalget har blandt andet også ansvar for  kommunens opgaver vedrørende administration af bygge- og beskyttelseslinjer i henhold til naturbeskyttelsesloven, kystsikring samt servitutter.

  Udvalget  indstiller også lokalplaner til Kommunalbe­styrelsen.

  Udvalget er overordnet ansvarlig for politikområder: udstykning og bebyggelsesplaner, kystsikring, lokalplaner og fredningssager.

  Formand

  Christoffer Buster Reinhardt (C)

  Næstformand

  Dorte Nørbo (F)

  Øvrige medlemmer

  Anette Maj Billesbølle (A)

  Flemming Møller (C)

  Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) 
  Knud Skadborg (C)
  Søren Hyldgaard (UP)

 • Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde omfatter folkeskoler, efterskoler, privatskoler, specialundervisning, SFO samt en række dagtilbud til børn i form af vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner og dagpleje.

  Udvalget har også ansvar for tilbud til børn og unge med særlige behov, herunder pædagogisk, psykologisk rådgivning.

  Udvalget er ligeledes ansvarligt for opgaver vedrørende sundhedspleje og tandpleje, herunder en række specialopgaver i relation til børn og unge med behov for en særlig indsats.

  Børne- og Skoleudvalget overordnede ansvarsområde er opdelt i tre politikområder: undervisning, tilbud til børn og unge med særlige behov samt dagtilbud til børn.

  Formand

  Anne Christiansen (L)

  Næstformand

  Malene Barkhus (V)

  Øvrige medlemmer

  Christoffer Emil Jexen (Ø)

  Court Møller (B)

  Julie Quass (V)

  Nicola Emily Larsen (C)

  Thomas Lesly Rasmussen (A)

 • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ansvarsområde omfatter erhvervsområdet,  kontanthjælpsområdet, sygedagpengeområdet, revalideringsområdet, fleksjob, den aktive beskæftigelsesindsats samt rådgivning og støtte til flygtninge- og indvandrerfamilier.

  Udvalget er overordnet ansvarlig for fire politikområder: beskæftigelse, erhvervsudvikling ydelser, og flygtninge.

  Formand

  Kristine Thrane (A)

  Næstformand

  Jacob Netteberg (B)

  Øvrige medlemmer

  Christoffer Buster Reinhardt (C)

  Flemming Møller (C)

  Jens Ive (V)

  Malene Barkhus (V)

  Randi Mondorf (V)

 • Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde omfatter biblioteker, museer, biografer, kulturarrangementer, musik- og billedskole, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter, Ung i Rudersdal samt folkeoplysning og fritidsundervisning.

  Udvalget er overordnet ansvarlig for tre politikområder: kultur, fritid og idræt.

  Formand

  Knud Skadborg (C)

  Næstformand

  Thomas Lesly Rasmussen (A)

  Øvrige medlemmer 

  Elisabeth Ildal (C)

  Jens Kloppenborg-Skrumsager (V)

  Julie Quass (V)

  Khaled Mustapha (L)

  Nicola Emily Larsen (C)

 • Klima- og Miljøudvalget har blandt andet ansvar for kommunens arbejde med bæredygtighed og klima, veje, stier, pladser, vintertjenesten samt den kollektive busdrift. Kommunens grønne arealer, parker, skove og andre naturområder samt kirkegårde ligger også under udvalgets ansvarsområde.

  På miljøområdet har udvalget ansvar for miljøplanlægning, miljøundersøgelser, miljøtilsyn, vedligeholdelse af vandløb og rottebekæmpelse, samt naturbeskyttelse, naturgenopretning og jordforurening.

  Udvalgets ansvarsområde er overordnet opdelt i politikområderne: Klima,  veje og grønne områder mv., miljø og forsyningsvirksomhed.

  Formand

  Court Møller (B)

  Næstformand

  Dorte Nørbo (F)

  Øvrige medlemmer

  Anette Maj Billesbølle (A)

  Anne Christiansen (L)

  Christoffer Emil Jexen (Ø)

  Peter Lemmich (C)
  Søren Hyldgaard (UP) 

 • Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde omfatter ældreområdet, herunder opgaver vedrørende ældre- og plejeboliger og hjemmehjælp. Indsatsen på psykiatri- og handicapområdet og udbetaling af førtidspension er også en del af udvalgets ansvarsområde.

  Den kommunale genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse hører også til udvalgets ansvarsområde. Det samme gør redningsberedskabet og udgifter til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.

  Udvalget er overordnet inddelt i tre politikområder: sundhed, ældre og tilbud til voksne med særlige behov.

  Formand

  Randi Mondorf (V)

  Næstformand

  Khaled Mustapha (L)

  Øvrige medlemmer

  Birgitte Schjerning Povlsen (C)

  Elisabeth Ildal (C)

  Jacob Netteberg (B)

  Jens Ive (V)
  Kristine Thrane (A)

 • Organiserings-, rekrutterings- og tilknytningsudvalget er et midlertidigt opgaveudvalg nedsat af Kommunalbestyrelsen og Udvalget har i perioden 2022-2025 til opgave, igennem en dialogsøgende proces, at komme med anbefalinger, der understøtter rekruttering og tilknytning af medarbejdere i Rudersdal Kommune.  Nedenfor fremgår kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er udpeget til udvalget samt de eksterne medlemmer.

  Formand

  Birgitte Schjerning Povlsen (C)

  Næstformand

  Court Møller (B)

  Øvrige medlemmer

  Anette Maj Billesbølle (A)

  Julie Quass (V)

  Knud Skadborg (C)

  Randi Mondorf (V)

  Søren Hyldgaard (UP)

  Udover de politisk udpegede medlemmer er følgende syv eksterne medlemmer udpeget foreløbig frem til sommeren 2024

  Birgitte Lundgren (administrativt medlem)

  Charan Nelander

  Charlotte Balle

  Henrik Hjortdal

  Henrik Holt Larsen

  Marianne Toftgaard (administrativt medlem)

  Marianne Vendel Thyrring

  Michael Kiaby

  Rikke Spangenberg