Hop til hovedindhold

Politikker

Her kan du se kommunens tværgående politikker og politikker inden for de enkelte områder.

Kommunens politikker

 • Beredskabsplanen er en samlet beskrivelse af kommunens aktioner i forhold til overgreb på børn og unge. Beredskabsplanen beskriver, hvordan du som leder og medarbejder skal reagere, hvis du får mistanke eller konkret viden om fysisk og psykisk vold eller seksuelle overgreb begået mod et barn eller en ung. 

  Beredskabsplan ved overgreb på børn og unge (pdf)

 • Beskæftigelsespolitikken blev vedtaget på mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i oktober 2023.

  Beskæftigelsespolitik

 • Rudersdal Kommune er borgernes fællesskab. En god dialog mellem borgere, politikere og medarbejdere er afgørende for fællesskabets udvikling. I Rudersdal Kommune er vi åbne og inddragende, og vi lytter til borgernes forslag.

  Borgerdialogspolitik

 • I byggerier skal vi balancere hensynet til klimaet over for behovet for attraktive fysiske rammer for borgere, brugere og ansatte.

  Vi skal balancere hensynet til klimaet med økonomiske hensyn, og økonomiske hensyn med brugernes behov og kommunalbestyrelsens ønsker til serviceniveau.

  Samtidig er arkitektur, teknisk kvalitet, sundhed og trivsel indeklima, miljøhensyn, bæredygtighed, konkurrenceudsættelse smidige beslutningsprocesser, bruger- og borgerinddragelse alle vigtige elementer i en byggeproces, som kræver kompetent ledelse og økonomistyring.

  Den nye bygherrepolitik danner grundlaget for, hvordan vi vil balancere alle elementerne, og med en professionel byggeorganisation vil styre projekterne sikkert i mål.

  Rudersdal Kommunes bygherrepolitik

 • Rudersdal Kommune har en ambitiøs Børne- og ungepolitik med høje politiske mål. Læring, sundhed og trivsel er de retningsgivende værdier, og det er udmøntet i tre politiske mål:

  1. At alle børn og unge skal lære mere og udfordres til at udvikle deres læringspotentiale bedst muligt.
  2. At alle børn og unge skal have en sundere og fysisk aktiv hverdag samt tilbringe mere tid i naturen.
  3. At alle børn og unge skal trives bedre, færre børn skal mistrives og alle skal være aktive deltagere i fællesskaber.

  Børne- og Ungepolitik

 • Formålet er at optimere kommunens aktiv- og passivportefølje, så der for en given risiko opnås størst mulig renteindtægt og mindst mulig renteudgift.

  Denne politik definerer en risikoprofil samt beskriver rammerne og retningslinjerne for håndtering af denne risiko i forhold til:

  •    Likviditet – herunder anbringelse af overskudslikviditet
  •    Finansiering – herunder låneoptagelse og -omlægning

  Finansiel politik

 • Rudersdal Kommune ønsker at være landets bedste bokommune for alle borgere. Derfor er hensigten med politikken, at mennesker med funktionsnedsættelser får lige muligheder for at deltage i samfundet og dets fællesskaber. Det skal ske under hensyntagen til den enkeltes ressourcer.

  Handicappolitikken henvender sig bredt til alle parter, der indgår i et samarbejde om dette. Det gæl­der borgere, kommunale instanser, virksomheder og civilsamfundet.

  Handicappolitik - Lige muligheder for at deltage i samfundet

 • Teknik og Miljøs kvalitetspolitik opstiller dels en vision for området, dels angiver den nogle overordnede kvalitetsmål – bl.a. at løsningen af konkrete opgaver i hverdagen sker i dialog med brugerne, således at disse er bekendt med sagsforløbet.

  Kvalitetspolitik for Teknik og Miljø

 • Rudersdal Kommunes opkrævningspolitik har været gældende siden den 1. januar 2009.

  Opkrævningspolitik

 • Visionen bag park- og naturpolitikken er at fastholde og udvikle en oplevelsesrig natur og grønne områder, sikre et rent miljø og skabe god tilgængelighed for brugerne.

  Det skal ske i dialog, hvor borgere og kommune i samarbejde tager et fælles ansvar for at beskytte og udvikle værdierne.

  Park- og naturpolitik

 • Rudersdal Kommunes Værdighedspolitik afspejler den vision og de værdier, som kommunen lægger til grund, når borgere har brug for hjælp fra Sundheds- og Ældreområdet. Værdighedspolitikken er samtidig et værdibaseret redskab for de ansatte i deres daglige arbejde.

  Værdighedspolitik

 • Ligestillingsplanen giver et samlet overblik over de forskellige aktiviteter og indsatser, som understøtter arbejdet med ligestilling og mangfoldighed i Rudersdal Kommune som arbejdsplads. Idet planen vedrører Rudersdal Kommune som arbejdsplads, er planen godkendt af HovedMED. Ligestilling drøftes politisk i forbindelse med den 3-årige ligestillingsredegørelse og den årlige redegørelse for HR-nøgletal og indsatser på det personalepolitiske område.

  Ligestillingsplan