Hop til hovedindhold

Bevaringsværdig bygning

Hvis du ejer en bevaringsværdig bygning, er der en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du vil foretage ændringer af bygningen.

En bygning kan være udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen, i et kommuneplantillæg eller i en lokalplan. Om bygningen er bevaringsværdig afhænger af den bevaringsværdi, som kommunen har fastlagt. Rudersdal kommune har i april 2020 vedtaget temalokalplan 264 for bevaringsværdig bebyggelse og de røde porte, hvor alle bygninger, der er registreret med høj bevaringsværdi, er omfattet af bevaringshensyn.

Teamlokalplan 264​

Find bygningens bevaringsværdi

Du kan finde en bygnings bevaringsværdi i kommunens SAVE-database. Det kan du gøre ved at indtaste ejendommens adresse i søgefeltet herunder. Oplysninger om evt. bygningsfredning ligger under linket til nærmere beskrivelse af bygningen, SAVE-databasen. 

En søgning vil bl.a. vise bygningens bevaringsværdi. Den enkelte bygning er tildelt en bevaringsværdi (den såkaldte SAVE-værdi) på baggrund af bygningens arkitektur, kulturhistorie, det omgivende miljø, originalitet og tilstand. Ved værdivurderingen vægtes arkitektur og kulturhistorie tungest. SAVE-værdien udtrykkes ved hjælp af et tal fra 1 - 9, hvor 1 er den højeste værdi og 9 den laveste. Bygninger med værdi 1-3 har høj bevaringsværdi.

Bemærk: Får du meldingen "Der er ikke fundet oplysninger", betyder det, at bygningen ikke er registreret med en bevaringsværdi som bl.a. grunder i at bygninger opført efter 31.12.2011 ikke er SAVE-registreret med bevaringsværdi.

Bevaringsværdi for bygninger

 • Du kan kun slå bevaringsværdien op for din bygning i kommunens SAVE-database. Oven over finder du et søgefelt, hvor du kan slå adressen og dermed bevaringsværdien op.

  Du kan ikke slå bevaringsværdien op i ejendommens BBR-oplysninger. Du kan heller ikke finde bevaringsværdien for bygninger i Rudersdal Kommune i Slots- og Kulturstyrelsens register over fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB), da dette register endnu ikke kan optage bygninger på bygningsniveau men på ejendomsniveau, hvor der kan være flere bygninger opført. Du kan alene finde oplysninger om fredede bygninger i FBB. 

 • Det er kommunen, der administrerer og har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger. Bevaringsværdien bliver fastlagt ved gennemførelsen af en såkaldt SAVE-registrering (Survey of Architectural Values in the Environment). Når kommunen gennemfører registreringen, forholder vi os til fem parametre for bygningen:

  • Arkitektonisk værdi
  • Kulturhistorisk værdi
  • Miljømæssig værdi
  • Originalitet
  • Tilstand.

  Bevaringsværdierne går fra 1 til 9, med 1 som den højeste værdi og dermed mest bevaringsværdig. De bygninger, der har en bevaringsværdi på 1-3, dvs. en høj bevaringsværdi, sikres for eftertiden gennem temalokalplan 264 og øvrige bevarende lokalplaner og i forbindelse med byggesagsbehandling.

  Når en bygning har status som bevaringsværdig, er det kun bygningens ydre som facade, vinduer, døre, tag, kviste og skorstene, der er udpeget som bevaringsværdigt.

  For at en bygning vurderes til at være bevaringsværdig, skal bygningen enten besidde væsentlige arkitektoniske kvaliteter, eller have en kombination af gode arkitektoniske kvaliteter, kulturhistorisk værdi og betydning i bymiljøet.

  Bevaringsværdien er udtryk for den samlede vurdering på besigtigelsestidspunktet. Når der senere sker ændringer med bygningen, f.eks. ved tilbageførelse af vinduespartier til det oprindelige udtryk, vil karaktererne kunne ændre sig og bevaringsværdien i sjældne tilfælde korrigeres.

 • Bygninger med bevaringsværdi 1-3 er bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er markante eksempler inden for deres bygningstype. Det kan også være bygninger, der i kraft af deres placering er værdifulde for en helhed.

  Bygninger med bevaringsværdi 1 er særligt unikke og har oftest høj værdi i alle fem parametre i SAVE-registreringen.

  Bygninger med bevaringsværdi 4 indeholder ofte de samme karakteristika som bygninger med bevaringsværdi 1-3. Her kan løbende udskiftninger og ombygninger have trukket ned i den samlede vurdering af bevaringsværdien.

  Hvis du vil bygge om i, eller til, en bygning med bevaringsværdien 4, foretager kommunen en konkret vurdering af dit projekt. Der kan være grunde til at sikre bygningen mod nedrivning eller om- og tilbygning, hvis den har betydning for kulturmiljøet.

  På samme måde foretager kommunen ved udarbejdelse af lokalplaner en faglig screening af bygninger med bevaringsværdien 4 for eventuelt at sikre disse mod nedrivning eller om- og tilbygning i lokalplanen.

Ejer af en bevaringsværdig bygning

 • Hvis du ejer en bevaringsværdig bygning og gerne vil bygge om og til, anbefaler vi, at du kontakter os med henblik på en dialog. Dialogen har fokus på gode og hensigtsmæssige løsninger, der dels tilgodeser dine behov for om- og tilbygninger, men også tilgodeser bevaringen af din ejendoms særlige værdier. En bevaringsværdig bygning udgør ofte et stort aktiv for sine omgivelser.

  Hvis du går med tanker om at ombygge eller renovere en bevaringsværdig bygning, kan du bruge nedenstående skema til at få et bedre overblik over din bygnings bærende værdier, både i forhold til forskellige delelementer og det samlede udtryk. Skemaet skal ses som et inspirations- og hjælpeværktøj, som du kan anvende til at beskrive og klarlægge projektets omfang.

  Skema til indledende forhåndsdialog om bevaringsværdig bygning

  Du kan booke en forhåndsdialog med Byplan via vores selvbetjeningsløsning.

  ‌Forhåndsdialog‌

 • Du skal være opmærksom på, at hvis du planlægger at vedligeholde eller renovere din bygning med fx udskiftning af vinduer, facadebehandling eller lignende, som ikke kræver en byggetilladelse, skal det ske med respekt for bygningen og efter kommunalbestyrelsens godkendelse. Der skal derfor fremsendes en velbegrundet ansøgning om dispensation fra bevaringsbestemmelserne i en lokalplan inden et projekt igangsættes. Det er desuden vigtigt, at ændringerne sker i henhold til bestemmelserne i temalokalplan 264. Hvis din bygning er udpeget som bevaringsværdig i temalokalplan 264, skal ændringerne overholde bestemmelserne.

  Temalokalplan 264

  I kommunens lokalplanlægning har vi et særligt fokus på at sikre bevaringsværdige bygninger med SAVE-værdien 1-3. I lokalplanlægningen kan kommunen også udpege bygninger med en lavere SAVE-værdi som bevaringsværdige, hvis de understøtter et af Kommuneplanens udpegede kulturmiljøer eller et særligt bymiljø.

  Find lokalplan

  Vil du renovere eller bygge til en bevaringsværdig bygning, skal du i dit ansøgningsmateriale huske at begrunde dit projekt i forhold til din bygnings bærende bevaringsværdier og eventuelle lokalplanbestemmelser.

  Jeg vil bygge til

  Jeg vil bygge om

 • Hvis du renoverer eller bygger til en bevaringsværdig bygning, gælder der særlige fritagelsesbestemmelser fra energikravene for fredede og bevaringsværdige bygninger. Bygningsreglementet 2018 giver mulighed for, at bevaringsværdige bygninger kan fravige de gældende energibestemmelser, hvis en gennemførelse af disse er i strid med de bærende bevaringsværdier for bygningen. 

  Information om bygningsreglementet (Bolig- og Planstyrelsen)  

  Vi kan i særlige tilfælde benytte byggelovens § 22. Heri kan der dispenseres fra gennemførelsen af visse arbejder, hvis vi vurderer, at hensynet til bygningens arkitektur taler for det. 

  Læs mere om byggeloven (Retsinformation.dk)

 • Hvis du bor i en bygning, der er optaget som bevaringsværdig i Temalokalplan 264 for bevaringsværdige bygninger og røde porte, er den sikret mod nedrivning.

  Der er stor samfundsmæssig interesse for de bevaringsværdige bygninger, og ikke mindst deres betydning for de lokalmiljøer, som de ligger i. Det er derfor sjældent, at der meddeles dispensation til nedrivning af bygninger med høj bevaringsværdi.

  Hvis du ønsker at ansøge om tilladelse til at rive en bevaringsværdig bygning ned, skal du søge om tilladelse via Byg og Miljø.

  Søg om nedrivningstilladelse (Byg og Miljø)

  Bevaringsværdige bygninger tillades i udgangspunktet ikke nedrevet. Det er alene hvis helt særlige forhold  gør sig gældende, at der meddeles dispensation fra temalokalplan 264 til at nedrive et bevaringsværdigt hus. 

  Når vi modtager en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning, som er begrundet med helt særlige forhold, bliver den sendt i høring til områdets grundejerforening og Rudersdal Museer. Derefter går den videre til politisk behandling i Byplanudvalget, der træffer afgørelse om, dispensation kan meddeles.

Værd at vide om bevaringsværdige bygninger

 • Rudersdal Kommune har i 2016 vedtaget en Arkitektur- og Bevaringspolitik med det mål at bevare og passe på de bærende landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier.

  Arkitektur- og Bevaringspolitik

  I dag omfatter udpegningen af bygninger med høj bevaringsværdi hele Rudersdal kommune. Bygninger med høj bevaringsværdi i Rudersdal Kommune fremgår af teamlokalplan 264.

  Temalokalplan 264

 • Herunder kan du se en række eksempler på bygninger med bevaringsværdien 1-4 fra Rudersdal kommune.

  Eksempel på bevaringsværdi 1: Kapellet i Ebberød, Sophie Magdelenes Vej 16

  Bygningen kendetegner sig med mange bygningsdetaljer og indgår desuden i en kulturhistorisk sammenhæng. Bygningens originale udtryk er bevaret, og den er repræsentant for den særlige stilperiode historicismen.

  Bevaringsværdig bygning Sophie Magdelenes Vej (kapel) værdi 1

   

  Eksempel på bevaringsværdi 2: Trudeslund 1-34

  Der er tale om en tæt-lav bebyggelse – helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse, rækkehuse, kædehuse mv. - med et stærkt koncept. I bebyggelsen er få arkitektoniske elementer og materialer kombineret i forskellige variationer, så ingen bygninger er helt ens. Bebyggelsen er et af tæt-lav bebyggelsens hovedværker.

  Bevaringsværdig bygning Trudeslund - bevaringsværdi 2

   

  Eksempel på bevaringsværdi 3: Biskop Svanes Vej 58A

  Bebyggelsen er et fint anlæg med gode detaljer. Der er sket bygningsændringer siden opførelsen, men anlægget har en fin helhedsvirkning, og ændringer er sket med respekt for helhedsudtrykket.

  Bevaringsværdig bygning Biskop Svanes Vej 58A - bevaringsværdi 3

   

  Eksempel på bevaringsværdi 4: Kajerødvej 20

  Et markant hus, der indgår som synlig del af det oprindelige landskabsmiljø. Huset er et traditionelt 1½ etages byggeskikshus med en symmetrisk facade med frontspids. Huset er opført i 1846. Der er ændret på facadeelementerne, og blandt andet er der tilføjet et påbygget udhus.

  Bevaringsværdig bygning Kajerødvej 20 - bevaringsværdi 4