Hop til hovedindhold

Jeg vil rive ned, renovere og isolere

Hvis du har planer om at rive bygninger ned eller renovere din ejendom, er der en række forhold, du skal være opmærksom på.

Jeg vil rive ned

 • Garage, carport og udhus i forbindelse med række- eller enfamiliehus, der kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse, kan du nedrive uden at søge kommunen om tilladelse.

  Det gælder dog ikke for integreret garage, carport og lignende. Hvis du vil nedrive integrerede bygninger, skal du have tilladelse fra  kommunen. Du skal søge om tilladelse via Byg og Miljø.

  Som udgangspunkt kan du ikke få tilladelse til at nedrive bevaringsværdige bygninger. Under alle omstændigheder kræver det en særskilt tilladelse, som du skal søge om via Byg og Miljø.

  Ansøg om tilladelse til nedrivning (Byg og Miljø)

 • Du bør desuden orientere dig i miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder, herunder også nedrivning.

  Miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder

  Du skal være opmærksom på, at selvom du ikke skal have tilladelse til selve nedrivningen fra kommunen, kan du godt skulle anmelde byggeaffaldet. Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald, når:

  • dit byggearbejde frembringer mere end 1 ton affald
  • du fjerner asbestholdige materialer
  • du fjerner forurenet eller farligt affald, f.eks. tungmetaller i maling, PCB eller klorparaffiner
  • du skal udskifte ældre termoruder fra mellem 1950 til 1977.

  Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald mindst 14 dage før, arbejdet går i gang.

  Du skal også sikre dig, at der ikke er miljøfremmede stoffer, såsom asbest, PCB og tungmetaller i affaldet. Er der det, skal det håndteres på korrekt vis.

  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit affald er bygge- og anlægsaffald, og hvad du skal gøre med det, kan du kontakte Rudersdal Kommunes Miljøafdeling. Du kan i linket bl.a. læse om asbestholdigt byggeaffald.

  Byggeaffald

   

Jeg vil renovere og isolere

 • Du må renovere og isolere din bygning uden at søge Rudersdal Kommune om tilladelse, så længe du overholder bygningsreglementet og andre relevante forhold så som lokalplaner, privatretslige servitutter, beskyttelses- og byggelinjer mv.

  Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at hvis din bygning er fredet eller bevaringsværdig, må du ikke rive ned, bygge om eller på anden måde ændre bygningen uden tilladelse. Det gælder blandt andet såvel udskiftning af vinduer, døre, altaner, ændringer i materialevalg, farver, vinduesformater som øvrige udformning.

  Bevaringsværdig bygning

  Information om bygningsreglementet (Bolig og Planstyrelsen)

  Den digitale tingbog (Tinglysningsretten)

Spørgsmål og svar

 • I nedenstående har vi skitseret proces, roller og ansvar ved håndtering af farligt affald ifm. renovationer og nedrivning. Du kan også se, hvad du skal gøre, hvis du er bekymret for, om farligt affald håndteres korrekt i forbindelse med en nedrivning eller renovation. 

  Hvad er lovgrundlaget ift. nedrivning og farligt affald i Danmark?

  Lovgrundlaget for nedrivning og håndtering af farligt affald i Danmark er primært fastsat i Miljøbeskyttelsesloven og Affaldsbekendtgørelsen. Lovene regulerer, hvordan farligt affald skal identificeres, håndteres og bortskaffes for at beskytte miljøet og folkesundheden. Desuden indeholder Asbestbekendtgørelsen specifikke regler for håndtering og fjernelse af asbest.

  Hvad er den overordnede proces ifm. nedrivning og farligt affald, og hvem står for hvad?

  Den overordnede proces indebærer flere trin:

  • Forundersøgelse: Før nedrivning skal ejeren sørge for at ejendommen undersøges for farlige materialer som asbest, PCB og tungmetaller.
  • Miljørapport: Der udarbejdes en rapport af en konsulent, som klassificerer og kvantificerer det farlige affald.
  • Anmeldelse: Nedrivningen og håndteringen af det farlige affald skal anmeldes til kommunen, typisk håndteres dette af entreprenøren.
  • Nedrivning og fjernelse: Kun autoriserede firmaer må udføre nedrivning og fjernelse af farligt affald, da nogle typer affald kræver specialudstyr og foranstaltninger.
  • Bortskaffelse: Det farlige affald skal bortskaffes på godkendte anlæg.

  Det er bygherre, der er ansvarlig for at få foretaget forundersøgelsen og anmeldelsen til kommunen, mens selve nedrivningsarbejdet og bortskaffelsen udføres af specialiserede autoriserede firmaer.

  Hvad er kommunens rolle og ansvar, hvad er grundejerens og hvem har ellers ansvar for hvad?

  Kommunen modtager og behandler anmeldelser om nedrivning og farligt affald, fører tilsyn med processen og sikrer, at reglerne overholdes. 

  Grundejer eller bygherre har ansvar for at sikre, at ejendommen bliver korrekt undersøgt og anmeldt til kommunen, samt at engagerede entreprenører er kvalificerede. 

  De entreprenører, der udfører nedrivningen, er ansvarlige for at følge alle sikkerheds- og miljømæssige retningslinjer. Hvis en entreprenør ikke overholder loven, vil Kommunen hjælpe boligejeren med at få entreprenøren til at rydde op fx i asbestsager.  

  Hvad klassificeres som farligt affald?

  Farligt affald omfatter materialer, der kan udgøre en risiko for miljøet eller menneskers sundhed. Dette inkluderer asbest, bly, kviksølv, PCB (polychlorerede biphenyler) og andre kemikalier. Det kan også omfatte elektronisk affald og visse typer af bygge- og anlægsaffald.

  Hvem må lave rapporter ifm. nedrivning af ejendomme?

  Rapporter skal udføres af autoriserede miljøkonsulenter eller firmaer, der er specialiserede i miljøundersøgelser og farligt affald. De klassificerer affaldet baseret på prøver og analyser, som derefter angives i miljørapporten, der indsendes til kommunen.

  Hvordan sikres og kontrolleres det, at rapporterne er korrekte og af hvem?

  Kommunen gennemgår de indsendte rapporter for at sikre, at de opfylder de gældende lovkrav. Kommunen kan også udføre stikprøvekontroller og tilsynsbesøg på nedrivningsstedet for at sikre, at arbejdet udføres korrekt og i overensstemmelse med rapporten.

  Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har mistanke om, at en nedrivning ikke foregår efter reglerne? Kan kommunen hjælpe?

  Hvis du har mistanke om, at en nedrivning ikke foregår under forsvarlige forhold skal du kontakte kommunen. Det er en god idé at have så meget dokumentation som muligt, f.eks. billeder, datoer og beskrivelse af hændelsen. 

  Kommunen har ansvaret for at følge op på din henvendelse og kan iværksætte en undersøgelse. Kommunen vil ofte give et standsningspåbud til bygherre, som først ophæves når det fx er ryddet op og der er styr på den fortsatte proces.  

  Jeg er bekymret for, om en tidligere nedrivning tæt på mig ikke blev håndteret korrekt, hvad gør jeg?

  Kontakt kommunen og beskriv dine bekymringer og eventuelle observationer. Kommunen vil derefter vurdere, om der er behov for en yderligere undersøgelse eller tilsyn.