Hop til hovedindhold

Værd at vide når dit barn går i daginstitution

Hver dag gør vi vores bedste for at sikre dit barns læring, trivsel og sundhed i daginstitutionen. Som forælder kan du hjælpe dit barn ved at kende vores værdier og retningslinjer og være en aktiv medspiller i fællesskabet om dit barns trivsel i institutionen.

Sådan arbejder vi sammen om dit barns udvikling

 • Når dit barn starter i daginstitution, indtræder I i et fællesskab med andre børn og voksne. Som forældre kan I hjælpe jeres barn godt på vej ved at støtte op om fællesskabet og vores fælles retningslinjer og regler.

  Relationen mellem barnet og børnehusets personale er vigtig for barnets læring, udvikling, trivsel og dannelse, og lige så vigtigt er det, at I som forældre bakker op om den relation. Hver dag gør vi vores bedste for, at barnet oplever, at det er med i fællesskabet. Vi viser barnet, at dets egne oplevelser og mening har betydning, og vi inddrager barnet i beslutninger om, hvad der skal foregå under hensyntagen til dets alder.

  Har du spørgsmål?

  Hvis du har kritik eller spørgsmål til dit barns hverdag, skal du tage fat i den daglige leder i børnehuset. Hvis lederen ikke kan hjælpe dig med sagen, kan du gå til den kommunale områdeleder for børnehuset.

  Du skal være opmærksom på, at når dit barn bliver en del af et større fællesskab, medfører det, at både du og dit barn skal vænne jer til de fælles regler, der gælder i børnehuset. Forældre kan for eksempel ikke bestemme, hvilken børnegruppe deres barn skal være i, eller hvilke børn deres barn skal lege med i børnehuset.

  Alle daginstitutioner har et forældreråd og en forældrebestyrelse for områdeinstitutionen. Du kan bruge dit forældreråd og forældrebestyrelsen til at få indflydelse på udviklingen af børnenes liv og hverdag i institutionen.

  I de selvejende institutioner skal du henvende dig til institutionsbestyrelsen.

 • Spørger man børnene selv, er det vigtigste i daginstitutionen de gode venner. Børns relationer og venskaber er centrale for deres læring og trivsel. Derfor er det noget, vi har stort fokus på i kommunens børnehuse.

  Hvis dit barn ikke er i børnehuset på fuld tid, er det vigtigt, at du hjælper dit barn til at blive en del af fællesskabet ved dagligt at komme i børnehuset. Det kan fx være, hvis dit barn har en deltidsplads eller får fleksibel pasning med pasning i både dagtilbud og derhjemme. Hvis du i en periode går hjemme eksempelvis i forbindelse med barsel med en søskende, er det vigtigt, at dit barn kommer kontinuerligt i børnehuset.

  Arbejdet med fællesskaber kan udmønte sig på mange måder. Mange institutioner arbejder med at styrke kammeratskabet og fællesskabsfølelsen med materialet ”Fri for mobberi”, som bl.a. indeholder øvelser, lege og bøger.

  Forældrebestyrelsen kan også fastsætte rammer for legeaftaler og fødselsdage med gruppen, som er med til at styrke børnefællesskaberne.

 • Fællesskabet mellem barnets forældre og personalet i daginstitutionen har stor betydning for barnets læring og trivsel. Derfor har personalet fokus på at indgå respektfuldt i sociale relationer og samarbejde med både børn, forældre og kolleger.

  I hverdagen finder fællesskaberne mellem forældre og personale sted i børnehuset, når børnene afleveres og hentes og til fælles arrangementer. Fællesskaberne folder sig ligeledes ud i vores digitale dagbøger og billeder, hvor forældrene får et godt indblik i hverdagen i børnehuset. Med billeder og beskrivelser på Aula får børnene mulighed for at genbesøge deres oplevelser fra børnehuset.

  Det har stor betydning for børnenes læring, trivsel og udvikling at kunne fortælle forældrene om det, de har oplevet. Deres oplevelser og nye viden bliver betydningsfulde for dem, når deres forældre lytter til fortællingen og stiller relevante spørgsmål.

  I Dagtilbudsområdet arbejder vi derudover med at styrke og aktivere samarbejdet på følgende tre måder:

  • Samskabelse af den fælles institution: Forældrene er involveret i forældrebestyrelsens og forældrerådenes arbejde og beslutninger, og vi afprøver nye former for inddragelse af forældre i udviklingen af den pædagogiske kvalitet.
  • Forældrene deltager i dialogen om udvikling af den pædagogiske kvalitet.
  • Samarbejde med frivillige forældre og foreninger: Forældre og andre frivillige personer og organisationer er med i børnenes hverdag i institutionen.
 • Når barnet går i daginstitution, vurderer pædagogerne barnets sprog og generelle udvikling med sprog- og dialogvurderinger. Sprog- og dialogvurderingerne danner udgangspunkt for forældresamtalerne i børnehuset, hvor I som forældre sammen med pædagoger ser på barnets videre udvikling og aftaler, hvordan I hver især kan støtte barnet.

  Sprogvurdering

  Sproglige kompetencer har tæt sammenhæng med barnets sociale liv og med udviklingen af læsefærdigheder. Derfor bliver alle børn i Rudersdal Kommune sprogvurderet af pædagogerne to gange i daginstitutionstiden. Den første sprogvurdering finder sted, når barnet er omkring tre år og den anden, når barnet er på vej mod skole. Sprogvurderingernes resultater indgår som en del af forældresamtalerne i institutionen.

  Dialogvurdering

  Dialogvurderingen af barnet er med til at styrke samarbejdet mellem forældre og dagtilbud om barnets læring, trivsel, sundhed og udvikling. Dialogvurderingen foretages en gang om året af både forældre og pædagoger, og børnene vurderes i forhold til de seks læreplanstemaer fra dagtilbudsloven: Sociale kompetencer, Sproglig udvikling, Kulturelle udtryk og værdier, Alsidig personlig udvikling, Krop og bevægelse samt Natur og naturfænomener. Hertil kommer et ekstra spørgsmål om barnets relationer.

  Du kan læse mere om vores sprog- og dialogvurderinger i systemet Hjernen & Hjertet her:

  Hjernen & Hjertet

 • Barnets overgang fra hjem til dagtilbud, fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole er væsentlige emner i vores pædagogiske praksis, og I er som forældre tæt involveret i dette arbejde. Vores fokus ligger i alle tre overgange på, hvordan vi bedst kan understøtte barnet, så overgangen bliver god, tryg og fuld af læring.

  I alle overgangene har vi fokus på, at barnet oplever sammenhæng. Barnets kompetencer til at forlade det kendte og turde det nye skal forstærkes, og der er brug for at skabe tryghed for barnet.

  Din sundhedsplejerske er også i kontakt med børnehuset og kan understøtte barnets overgang fra hjemmet til institutionen, når der er brug for det.

 • Børn har ligesom voksne brug for at holde ferie. Det er vigtigt for alle børn, at de får tid sammen med deres forældre og eventuelle søskende, og at de oplever roen og glæden ved at have tid med familien.

  Alle børn har brug for ferie, også selvom familien ikke har planer.

  Det at være sammen med sine forældre uden at have travlt, bare være og have tid, er en vigtig del af et barns liv. Forældre er barnets primære voksne, og jo mere tid man har sammen, des mere kan man give sit barn med i rygsækken.

  Derfor mener vi, at alle børn bør holde ferie, og mindst 3 ugers sammenhængende sommerferie.

  I melder ferien ind på Aula.

  Når I har meldt jeres barn fri, er det principielt bindende, da vores børnehuse planlægger personalets ferie og evt. vikardækning ud fra ferieudmeldingerne.

  Der er ikke fuld vikardækning under personalets ferie, i særdeleshed ikke i sommerferien.

Sådan passer vi på dit barn

 • Når børnene sover til middag, har vi både fokus på deres sikkerhed og velvære. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger om brugen af soveseler. 

  I Rudersdal Kommune bruger vi ikke soveseler til børn over to år. Det betyder, at børn over to år sover til middag på en måde, så det ikke er nødvendigt at spænde dem fast. De kan eksempelvis sove indendørs på en madras på gulvet. På den måde har børnene større bevægelsesfrihed i søvnen, og de har mulighed for selv at rejse sig, når de vågner.

 • Når barnet er på legepladsen, er der en række ting, personalet er opmærksomme på.

  Redskaberne bliver jævnligt tjekket, og hvert år er der inspektion af legepladsen, hvor sikkerheden bliver set efter i sømmene.

  På legepladsen er der også særlige regler af hensyn til børnenes sikkerhed. Det er eksempelvis ikke tilladt at bruge cykelhjelm på legepladsen, hvor børnene kombinerer leg i legeredskaber med cykling.

  Derfor har vi ikke almindelige, tohjulede cykler på legepladsen i løbet af dagen. Vi har til gengæld tidspunkter med planlagte cykelaktiviteter. Her bruger børnene cykelhjelm, og de voksne er opmærksomme på, at børnene ikke forlader cyklen for at lege i redskaberne.

  Vi har opdelt aktiviteterne på den måde, fordi børns leg udvikler sig, mens de leger. Børn tænker ikke over, at de har cykelhjelm på, når de ikke længere cykler, men fx er på klatrestativet. I sådanne situationer bliver cykelhjelmen et farligt redskab, for der er risiko for, at barnet i værste fald bliver kvalt i hjelmens rem eller knækker nakken, hvis kroppen ryger gennem et hul i redskabet, mens hjelmen sidder fast.

 • Når børn er syge, har de brug for ekstra omsorg og pleje, hvilket også betyder, at de har brug for deres forældre. Derfor vil forældrene blive kontaktet, hvis et barn bliver syg, mens det er i institutionen.

  Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i daginstitutionen, og at et barn med en smitsom sygdom først må komme, når det ikke længere smitter. På den måde kan vi begrænse spredning af smitsomme sygdomme både i børnehuset og i hjemmet.

  Barnet er rask, når det kan klare at deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning. Det er lederen, der afgør, om barnet er rask nok til at være i børnehuset.

 • Alle daginstitutioner afholder jævnligt førstehjælpskurser for personalet.

Sådan kommunikerer vi med dig

 • Den daglige kommunikation om dit barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse foregår i børnehuset ansigt til ansigt mellem dig og det pædagogiske personale.

 • Aula er dagtilbudsområdets digitale kommunikationsplatform.  Her informerer børnehuset om den daglige pædagogiske praksis, og det er her, at fremmøde, fravær og ferie registreres.

  Læs mere om Aula her.​

 • Hjernen & Hjertet er vores fagsystem, der indeholder et vurderingsværktøj, vi anvender som en del af indsatsen i forbindelse med dit barns trivsel, læring, og udvikling. Vi bruger to værktøjer i Hjernen & Hjertet, nemlig Sprogvurdering og Dialogvurdering. Du kan tilgå Hjernen & Hjertet i forbindelse med en vurdering af jeres barn. Materialer fra sprog- og dialogvurderinger deles via Forældreportalen.

  Læs mere om Hjernen & Hjertet her.

 • Digital post møder du i forbindelse med den skriftlige og personfølsomme dialog om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du modtager digital post på borger.dk eller i din E-boks, hvis du har givet samtykke til dette.

Her er vores pædagogik

 • Dagtilbudsloven​​

  Dagtilbudsloven sætter de overordnede rammer for dagtilbudsområdet. Læs om dagtilbudsloven her:

  Dagtilbudsloven

  Den styrkede pædagogiske læreplan​​

  Den styrkede pædagogiske læreplan bidrager til en fælles forståelse af det pædagogiske værdigrundlag i dagtilbud og skaber en fælles retning for det pædagogiske arbejde. Læs om den styrkede pædagogiske læreplan her:

  Den styrkede pædagogiske læreplan​​

  Børne- og Ungepolitik

  Vores kommunale Børne- og Ungepolitik bygger på læring, trivsel og sundhed. De tre emner går igen i alt, hvad vi arbejder med i børnehusene sammen med dagtilbudslovens mål om udvikling. Læs om kommunens børne- og ungepolitik her: 

  Børne- og Ungepolitik

 • I alle aspekter af børnenes læring er forældrene vigtige samarbejdspartnere. Derfor bygger vores arbejde med børns læreprocesser i børnehuset på dialog med forældrene.

  For at styrke børns læring, lægger vi vægt på, at barnet deltager i beslutningerne om det, der skal ske. Børn lærer, når de er kreative, eksperimenterende, tilpas udfordret og ikke mindst, når de er medskabende i deres egen læreproces.

  Børns læring i daginstitutionen foregår både i de planlagte pædagogiske aktiviteter og i de daglige rutiner, fx i garderoben og omkring måltiderne.

  Det pædagogiske personale arbejder med børnenes læring i dagtilbuddet ved at forholde sig til børnenes aktiviteter på forskellige måder. Nogle gange tager personalet initiativ til børnenes aktiviteter. Andre gange følger de børnenes initiativer og deltager i dem, og atter andre gange holder personalet sig tilbage og giver plads til børnenes egne erfaringer og meninger.

 • Børn trives, når de udvikler sig og lærer i fællesskaber. Derfor er arbejdet med relationer helt centralt i børnehusene.

  Hvis vi oplever tegn på, at et barn ikke trives, inviterer vi forældrene til et dialogmøde, hvor vi sammen kan planlægge vores indsats for barnet.

 • Med sund, økologisk kost og aktiviteter i vores smukke natur er sundhed en del af hverdagen i børnehusene.

  Vores frokostordning følger Sundhedsstyrelsens 10 kostråd, og vi serverer varierede måltider, der medvirker til, at børnene udvikler sunde madvaner. Vi serverer mad, som sikrer, at alle børn får et fuldgyldigt måltid, også selvom de ikke spiser kød. Kød er tilbehør til måltidet på dage med varme retter.

  Udelivet er en del af hverdagen i alle kommunens børnehuse. Vi bruger vores legepladser til planlagte pædagogiske aktiviteter og benytter vores grønne kommunes natur til udflugter.

 • Børns udvikling er et gennemgående tema i hele vores praksis. Vi er opmærksomme på, hvad barnet kan, og hvad det er godt på vej til at mestre.

  Vi ser eksempelvis på udvikling af børnenes evne til at kommunikere, til have legekammerater og til at blive selvhjulpne. Det kan være ved måltidet, hvor de er med til at dække bord og i garderoben, hvor de øver sig i at tage overtøjet af og på.

  Det er vigtigt for børnene at kunne selv. Du kan hjælpe dit barn ved at lade det gå ind og ud af børnehuset selv, ved at lade barnet bære sin taske selv og ved at huske at sige farvel, når du går.

Udvikling og kvalitetssikring

 • I Rudersdal Kommune sætter Dagtilbudsloven – sammen med kommunens Børne- og Ungepolitik – de overordnede rammer for dagtilbud. Publikationen ”Rammer for dagtilbud” giver et overblik over de væsentligste rammer og retningslinjer for dagtilbudsområdet i Rudersdal Kommune.

  Rammer for dagtilbud i Rudersdal Kommune

 • På dagtilbudsområdet anvender vi data til at identificere pædagogiske og organisatoriske problemstillinger for på den måde at forbedre den pædagogiske praksis med udgangspunkt i børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  Læs om, hvilke data vi har, hvad de viser, og hvordan vi omsætter dem til pædagogisk kvalitet. Sammen med nøgletal og rammer, danner disse data også grundlaget for de prioriterede indsatser i 2021-2022.

  Data på dagtilbudsområdet og prioriterede indsatser 2021 - 2022

 • Rudersdal Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med de dagtilbud, der er beliggende i kommunen. Tilsynet omfatter alle former for dagtilbud, der modtager offentligt tilskud. Det vil sige kommunale, selvejende og private daginstitutioner, den kommunale dagpleje samt private pasningsordninger. Kommunen skal derudover føre tilsyn med børn, som bor i kommunen, men går i dagtilbud i en anden kommune.

  Tilsynsrapporter

  På børnehusenes hjemmesider kan du finde hygiejnerapport samt det pædagogiske tilsyn. De enkelte børnehuses hjemmesider findes her:

  Find en institution

  Ramme for tilsyn

  Her finder du Dagtilbudsområdets ramme for tilsyn i børnehuse:

  Ramme for tilsyn på Dagtilbudsområdet

 • Dagtilbudsområdets Udviklingsplan er fundamentet for politiske beslutninger om renovering, lukning, ombygning og nybyggeri af børnehuse. Udviklingsplanen blev udviklet i 2011, og planen revideres år for år, men de grundlæggende principper om indretning, bæredygtighed og fleksibilitet i moderne børnehuse er fortsat gældende.

  Du kan læse mere om Udviklingsplanen på vores temaside om udviklingen af de fysiske rammer:

  De fysiske rammer i vores børnehuse

Oplysningspligt

Oplysninger om behandling af personoplysninger

I Rudersdal Kommune har vi fokus på at beskytte de personoplysninger, vi behandler om vores borgere. I dokumentet herunder kan du lære om, hvordan vi i Dagtilbudsområdet behandler børn og forældres personoplysninger, når dit barn er i en kommunal dagsinstitution, en selvejende daginstitution eller dagplejen i Rudersdal Kommune. 

Oplysninger om behandling af dine personoplysninger

Liste over databehandlere på Dagtilbudsområdet

Retningslinjer og procedurer

Generelt om retningslinjer og procedurer

I institutionerne og Dagtilbudsområdet som helhed findes en række retningslinjer og procedurer. Her kan du læse proceduren ved for sent hentede børn og retningslinjer vedr. børns private digitale enheder. Hvis du har behov for at læse Dagtilbudsområdets øvrige retningslinjer, kan du henvende dig til den daglige leder.

For sent hentede børn

Dagtilbudsområdet har en procedure, der træder i kraft, når børn ikke er afhentet ved lukketid. Læs proceduren her:

Procedure ved for sent hentede børn

Børns private digitale enheder

Af hensyn til at forebygge overvågning og beskytte børns og medarbejderes persondata, må børn ikke medbringe skærmteknologier med indbygget kamera, optage- og kommunikationsudstyr eller GPS i dagtilbud.  Du kan læse retningslinjerne her:

Retningslinjer vedr. børns private digitale enheder i dagtilbud