Hop til hovedindhold

Midlertidigt døgnophold på rehabiliteringscenter

Hvis du i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje, som det ikke er muligt at tilgodese i dit eget hjem, kan du blive tilbudt et kortere døgnophold på et rehabiliteringscenter. Opholdet vil være del af et samlet rehabiliteringsforløb, som efter udskrivelsen eventuelt kan fortsætte i dit hjem med tilbud om ambulant genoptræning eller andre indsatser, hvis det vurderes nødvendigt.

Opholdet tilrettelægges sammen med dig ud fra din helbredssituation, individuelle behov og ressourcer og kan have flere formål. Formålet kan fx være at stabilisere din helbredssituation, genoptræning og rehabilitering mhp. at styrke din funktionsevne, aflastning af samlever eller palliation (lindring) i den sidste tid.

Døgnrehabilitering

 • Et døgnrehabiliteringsophold er til dig, der i en periode har særligt behov for omsorg, pleje og genoptræning, som det ikke er muligt at tilgodese i dit eget hjem.

  Et døgnophold kan have forskellige formål og tilrettelægges individuelt. Det kan være: 

  • Et rehabiliteringsophold med henblik på, at stabilisere din helbredstilstand efter en hospitalsindlæggelse.
  • Et rehabiliteringsophold som opstart på et målrettet og intensivt trænings- og rehabiliteringsforløb, der styrker din funktionsevne.
  • Et rehabiliteringsophold med henblik på, at afklare dit fremtidige behov for støtte og pleje på baggrund af din aktuelle livssituation.
  • Et aflastningsophold med henblik på, at aflaste dine pårørende, i en kortere periode.
  • Et palliationsophold til lindring ved afslutningen af livet.

  Et døgnrehabiliteringsophold er et tidsbegrænset tilbud, der som udgangspunkt er på tre uger. Dit ophold kan forlænges, hvis det fagligt vurderes, at du har behov for et længere døgnophold.

  Når vi sammen vurderer, at du kan være hjemme med den nødvendige støtte, vil resten af dit genoptrænings- og rehabiliteringsprogram ved behov blive tilrettelagt i hjemmet eller ambulant.

  I den sidste uge af din indlæggelse vil personale fra rehabiliteringscenteret i samarbejde med dem, som skal tage imod dig i hjemmet, koordinere din udskrivelse, så dit behov for pleje, omsorg og træning tilgodeses sikkert og forsvarligt. 

  Du kan læse mere om vores ambulante genoptræning på vores side nedenfor:

  ‌Ambulant genoptræning‌

  Du kan også læse mere om bl.a. midlertidigt ophold på rehabiliteringscenter og genoptræning i vores kvalitetsstandarder nederst på siden.

 • Selve døgnopholdet tilrettelægges sammen med dig ud fra en faglig vurdering af dit behov for sygepleje og træning. Afhængig af målet for dit døgnrehabiliteringsophold vil du blive tilbudt forskellige faglige indsatser, som vil fremgå af din plan for dit rehabiliteringsforløb. 

  Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang. Det betyder, at du skal gøre så meget som muligt selv, og at personalet støtter og guider, når du ikke selv kan. Det gælder både dagligdags aktiviteter samt træning og rehabiliterende aktiviteter. Formålet er at opnå og/eller styrke færdigheder, som du kan bruge aktivt i din hverdag. 

  Træning og rehabilitering 

  Dit specifikke behov for trænings- og rehabiliteringsindsatser vil blive vurderet af en ergo- og fysioterapeut og vil tage udgangspunkt i dine mål for indlæggelsen. 

  Du kan blive tilbudt: 

  • Holdtræning eller træning i gruppe sammen med andre indlagte borgere.
  • Individuel træning ved fysio- og/eller ergoterapeut. De individuelle træningsseancer tilbydes til borgere med specifikke genoptræningsbehov og kan variere fra 1 x ugentligt til dagligt (på hverdage).
  • Selvtræning, som du kan følge efter instruktion evt. med hjælp fra pårørende eller medarbejdere. Du vil blive opfordret til selv at udføre øvelser og aktiviteter, som er relateret til dit rehabiliteringsbehov. 

  Måltider og ernæring

  Vi har stort fokus på ernæring, da en god ernæringstilstand er en forudsætning for din rehabilitering. Vi lægger derfor bl.a. vægt på deltagelse i fælles måltider.

  Sygepleje

  Vi har tæt samarbejde med din egen læge og hospitalet, som har behandlingsansvaret 72 timer efter udskrivelse. Vi følger op på din helbredsmæssige tilstand og deraf sygeplejefaglige behov. Plejepersonalet vil varetage de nødvendige indsatser og støtte dig i at varetage opgaverne selv, hvor det er muligt.

  Hjemmebesøg så tidligt som muligt

  Hvis det er usikkert, hvordan du kan klare dagligdagen i dit hjem, kan et hjemmebesøg være med til at afklare dine tvivl og målrette det videre rehabiliteringsforløb. 

  Andre indsatser efter behov 

  Du kan ved behov få råd og støtte fra en kostfaglig rådgiver, en talepædagog eller en neuropsykolog. 

 • Du har mulighed for at få et døgnophold, hvis du har brug for pleje, genoptræning og rehabilitering 24 timer i døgnet. Det er de koordinerende sygeplejersker i Sundhed og Forebyggelse, der i dialog med hospitalet aftaler et døgnophold i forbindelse med din udskrivelse.

  De koordinerende sygeplejersker koordinerer din udskrivelse og modtagelse på rehabiliteringscentret. Hospitalet videregiver – med dit samtykke - relevante helbredsoplysninger til rehabiliteringscentret, så vi kan give dig den rette behandling.

 • I løbet af de første dage på rehabiliteringscentret vil terapeuter og plejepersonale i samarbejde med dig og evt. dine pårørende afdække dine ønsker og forventninger til opholdet. 

  Vi tilbyder dialog om dit forløb via strukturerede møder, men vi inviterer dig også til at være i løbende dialog med personalet, så dine rehabiliteringsmål og din plan kan justeres fra dag til dag.

  Velkomstmøde

  En medarbejder byder dig velkommen og giver dig en generel introduktion til opholdet og udleverer skriftlig information.

  Planmøde

  Der aftales ved indlæggelse et planmøde, som afholdes tre hverdage efter din ankomst. Her udarbejdes plan og mål for dit ophold. 

  Statusmøde

  Der aftales ved indlæggelse en statusmøde. Mødet afholdes som udgangspunkt 14 dage efter din ankomst. Her gøres status over dit rehabiliteringsforløb og aftales plan for udskrivelse eller en forlængelse af opholdet.

  Til møderne deltager dit faglige team, og du er velkommen til at medbringe pårørende.

 • Når du deltager i døgnrehabilitering skal du selv sørge for at have toiletsager, medicin, tøj, træningstøj, gode sko og evt. hjælpemidler med. Din træning kan foregå både indendørs og udendørs, så husk også overtøj og sko til udendørs brug.
  Vi anbefaler, at penge, smykker og andre værdigenstande kun medbringes i begrænset omfang. Personlige ejendele medbringes på eget ansvar.

 • Opholdet vil være på et af kommunens to rehabiliteringscentre: Skovbrynet i Holte eller Hegnsgården i Nærum, som du kan finde på kortet. Du kan også læse mere om vores rehabiliteringscentre på vores side: Genoptrænings- og rehabiliteringscentre

  Døgnrehabiliteringsophold med genoptræning efter hjerneskade tilbydes oftest på Rehabiliteringscenter Skovbrynet, mens øvrige døgnrehabiliteringsophold overvejende tilbydes på Rehabiliteringscenter Hegnsgården. 

  Rehabiliteringscenter Skovbrynet

  Rehabiliteringscenter Hegnsgården

 • Selve træningen er gratis, men der er egenbetaling pr. døgn for kost og forplejning. Taksten justeres årligt i forbindelse med kommunens budgetlægning.

  Taksten i 2024 er:

  Hegnsgården: 169 kr. pr. døgn

  Skovbrynet: 157 kr. pr. døgn.

   

  Du har mulighed for at søge om nedsat egenbetaling, hvis din økonomi ikke rækker til at dække din sædvanlige husleje og andre helt nødvendige udgifter under dit ophold.